Dokument "Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania" przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych

Dokument "Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania" przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych


Dokument został przygotowany przez grupę roboczą ds. przygotowania strategii migracyjnej Polski, powołaną w ramach Zespołu ds. Migracji i skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami środowisk naukowych. Zawarto w nim m.in. propozycje uproszczenia procedur i wzmocnienia struktur odpowiedzialnych za migracje, określenie kategorii cudzoziemców, które z punktu widzenia interesów państwa mają szczególne znaczenie, przebudowę systemu integracji cudzoziemców i monitorowanie ich sytuacji oraz zwiększenie roli organizacji pozarządowych i jednostek naukowo-badawczych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką migracji.

Dokument ma charakter programowy i na tym etapie nie powoduje skutków finansowych. Z powyższych względów nie przedstawiono w nim propozycji przyjęcia konkretnych przepisów prawnych. Nie ma w nim również szczegółowego harmonogramu wdrażania nowych rozwiązań i sposobów ich finansowania - zostaną one uwzględnione
w dalszej fazie prac. W przyszłości zostanie opracowany plan działania, w którym znajdą się propozycje rozwiązań mających na celu realizację przyjętych założeń wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wdrożenie oraz określeniem kosztów wprowadzanych instrumentów i źródeł finansowania planowanych wydatków.

Założeniem dokumentu jest dostosowanie polityki migracyjnej do priorytetów rynku pracy (przy utrzymaniu uzupełniającego charakteru zatrudniania imigrantów zarobkowych względem pracowników lokalnych) oraz zapewnienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Przyjęte kierunki działania obejmują takie zagadnienia, jak: migracje legalne, przeciwdziałanie nielegalnej migracji, integracja, udzielanie cudzoziemcom ochrony międzynarodowej, emigracja, sprawne funkcjonowanie systemu prawnego i instytucjonalnego oraz monitoring procesów migracyjnych.

Przyjęto szereg rekomendacji, obejmujących m.in.:
  • określenie priorytetów w kwestii przyjmowania i legalizacji pobytu cudzoziemców. System admisji i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, poza rozwiązaniami o charakterze ogólnym, powinien przewidywać preferencyjne rozwiązania prawne 
  • dotyczące pobytu i pracy w Polsce dla wybranych grup cudzoziemców. Należą do nich m.in.: osoby pochodzenia polskiego, studenci, naukowcy, absolwenci polskich uczelni, cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą, w szczególności kreującą nowe miejsca pracy, imigranci zarobkowi o potrzebnych kwalifikacjach, obywatele państw członkowskich UE, członkowie ich rodzin, inni cudzoziemcy korzystający z zasady swobodnego przepływu osób, członkowie rodzin obywateli polskich oraz cudzoziemcy osiadli w Polsce;
  • uproszczenie przepisów dotyczących zasad pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, przy jednoczesnym wzmocnieniu działań mających na celu przeciwdziałanie nielegalnej imigracji;
  • opracowanie i wdrożenie skutecznego programu integracji cudzoziemców (m.in. wprowadzenie programów preintegracyjnych dla osób ubiegających się o status uchodźcy; usprawnienie programów integracji osób objętych ochroną międzynarodową oraz objęcie tego typu programami innych kategorii cudzoziemców, zwiększenie nacisku na edukację dzieci migrantów) oraz zapewnienie cudzoziemcom bezpłatnego dostępu do doradztwa prawnego;
  • przeciwdziałanie nielegalnej migracji, w tym nadanie priorytetu dobrowolnym powrotom nad przymusowymi wydaleniami oraz wprowadzenie przepisów pozwalających - w uzasadnionych przypadkach - na zalegalizowanie pobytu lub opuszczenie RP bez negatywnych konsekwencji (wpis do wykazu osób niepożądanych) osobom przebywającym nielegalnie;
  • emigracja zarobkowa – migracje powrotne. W tym obszarze istotne jest prowadzenie polityki informacyjnej o możliwościach aktywności ekonomicznej w Polsce, usuwanie utrudnień dla Polaków mieszkających za granicą w kontekście wspierania przebywających w kraju rodzin emigrantów (m.in. problem eurosieroctwa), poprawa sytuacji i wizerunku Polaków mieszkających za granicą, w tym przeciwdziałanie możliwościom stosowania praktyk dyskryminacyjnych w stosunku do Polaków przebywających w krajach emigracji;
  • wzmocnienie systemu zarządzania migracjami, w tym poszerzenie kompetencji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) oraz wzmocnienie jego kontroli nad polityką realizowaną przez dyrektorów wydziałów ds. cudzoziemców w urzędach wojewódzkich;
  • monitoring zjawisk migracyjnych w Polsce, w tym gromadzenie danych istotnych z punktu widzenia zarządzania migracjami (potrzeby rynku pracy, skuteczność programów integracyjnych); prowadzenie przez organy państwowe regularnych analiz dotyczących poszczególnych aspektów migracji oraz zintegrowanie rejestrów, w których gromadzone są dane na temat postępowań prowadzonych w sprawach cudzoziemców.
 

Zobacz także