Dokument "Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój", przedłożony przez ministra gospodarki.

Dokument "Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój", przedłożony przez ministra gospodarki.
 


Zwiększenie szans i udziału MSP w zamówieniach publicznych, a także nowe kryteria oceny ich ofert – to główne założenia „Nowego podejścia do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”.

Zapisany w dokumencie opracowanym przez MG nowoczesny system zamówień publicznych zakłada przede wszystkim zwiększenie udziału małych i średnich firm w rynku zamówień publicznych, poprzez zastosowanie przejrzystych procedur oraz doradztwo i szkolenia w tym zakresie. Ponadto upowszechnienie narzędzi elektronicznych, m.in. e-podpisu, uprości udzielanie zamówień publicznych.

Resort gospodarki chce również zwiększyć udział rozwiązań innowacyjnych w zamówieniach publicznych. Propozycja MG pozostawia firmom dużo swobody w przedstawianiu nowoczesnych pomysłów. Do tej pory przy udzielaniu zamówień publicznych często stosuje się kryterium najniższej ceny, a nie uwzględnia się innowacyjności oferowanych przez przedsiębiorców produktów.

Przy ocenie oferty potencjalnego wykonawcy w większym stopniu powinny być brane pod uwagę także kryteria ekologiczne i społeczne. Na większe szanse otrzymania zamówienia będą mogli liczyć dostawcy, którzy w swoich ofertach uwzględnią proekologiczne produkty lub sposób wytwarzania. Większe szanse będą mieć także firmy, które będą kierowały się zasadami społecznej odpowiedzialności w biznesie, np. zatrudniając osoby niepełnosprawne bądź poprawiając warunki pracy i płacy dostawców.

W myśl nowych propozycji, będzie np. można podzielić zamówienie na części, co umożliwi udział w zamówieniu różnych wykonawców lub stworzyć konsorcjum kilku przedsiębiorców. Zamawiający będzie mógł żądać od wykonawców wyłącznie tych dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia konkretnego postępowania. Wykonawca uzyska możliwość wyboru formy wniesienia wadium oraz zabezpieczenia wykonania umowy, a ich katalog zostanie rozszerzony. Dopuszczalna będzie nie tylko forma pieniężna, ale również poręczenie bankowe, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa oraz poręczenie udzielane przez fundusze poręczeniowe. Stworzy to możliwość bardziej elastycznego podejścia do sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców.

Dokument pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój” opracowało Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Realizacja założeń i propozycji przedstawionych w dokumencie będzie wymagała przygotowania planu działań, w którym znajdą się rozwiązania o charakterze programowym, organizacyjnym, promocyjnym i legislacyjnym. Będą one dotyczyć administracji rządowej i samorządowej oraz Najwyższej Izby Kontroli.


Zobacz także