Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 172)

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 172), przedłożoną przez ministra zdrowia.


Autopoprawka dotyczy projektu ustawy, w której rząd chce poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów
w systemie ochrony zdrowia.

  • W autopoprawce zaproponowano, aby minister zdrowia mógł zwracać się do podmiotów leczniczych o ubieganie się ich o dodatkowe miejsca szkoleniowe.

- Chodzi o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w danej dziedzinie (szczególne braki występują w specjalizacjach dentystycznych).
- Będzie to następować po uzyskaniu wstępnej oceny konsultanta krajowego dotyczącej spełniania warunków akredytacyjnych przez dany podmiot.

  • Rozwiązanie to będzie miało charakter dobrowolny i może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych w stosunku do potrzeb systemu ochrony zdrowia.
  • Identyfikacja tych potrzeb będzie oparta o:

- informacje zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych,
- zgłaszane przez świadczeniodawców braki kadrowe uniemożliwiające realizację zawartych umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia,
- analizę list oczekujących na udzielnie świadczenia przez określonych lekarzy specjalistów.

  • Ministrowie: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji będą mogli także wystąpić (na wniosek ministra zdrowia albo z własnej inicjatywy) do podmiotów leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez tych ministrów o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny, w której pozostaje niewystarczająca liczba miejsc szkoleniowych.
  • Podmiot leczniczy, do którego skierowano wystąpienie będzie musiał przedstawić stanowisko w sprawie przystąpienia lub nieprzystąpienia do akredytacji.
  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego będzie publikować listę podmiotów, które nie przystąpią do akredytacji.

Zobacz także