Autopoprawka do przekazanego Sejmowi RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 63

Autopoprawka do przekazanego Sejmowi RP rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 63), przedłożona przez ministra finansów.


Jedną ze zmian wprowadzonych autopoprawką jest usprawnienie procedury zatwierdzania prospektu emisyjnego. Nowe prawo wprowadza m.in. jednoznaczne stwierdzenie, że wyłącznie emitent lub wprowadzający mogą zostać stronami w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części. Propozycja ta pozwoli uniknąć składania wniosków przez różne osoby i podmioty zmierzające m.in. do podważenia decyzji, które zostały już wydane.

Ponadto autopoprawka uściśla przepisy dotyczące m.in. spraw związanych z przeliczaniem kursów walut oraz zasad związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów. Zmiany mają zapewnić większą przejrzystość działania rynku kapitałowego.


Zobacz także