Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 3386)

Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 3386), przedłożoną przez ministra sprawiedliwości.


Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu 10 maja 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.

Autopoprawka zawiera propozycję nadania nowego brzmienia art. 155 Kodeksu karnego, który określa karę za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Obecnie za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Taką samą sankcję Kodeks karny przewiduje np. za kradzież sklepową, sfałszowanie legitymacji szkolnej albo zniszczenie mienia. Dlatego wydaje się, że właściwe byłoby usytuowanie tych granic w przedziale: od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Rozwiązanie takie zapewni szerszą możliwość orzekania kar pozbawienia wolności w rozmiarach umożliwiających warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz poprzestanie na karze wolnościowej (może to być grzywna lub kara ograniczenia wolności). Rozwiązanie to pozwoli również osiągnąć nadrzędny cel, jakim jest poprawa ochrony życia ludzkiego z uwzględnieniem wątpliwości jakie przedstawili partnerzy społeczni.

Kolejna poprawka dotyczy nadania nowego brzmienia art. 65 Kodeksu karnego – chodzi o nowe zasady wymiaru kary, środków karnych oraz środków związanych z poddaniem sprawcy próbie wobec niektórych sprawców popełniających przestępstwo w związku z okolicznościami wskazującymi na zorganizowany i zaplanowany charakter działalności przestępczej. Propozycja ta wymierzona jest w zwalczanie najcięższej przestępczości zorganizowanej i służy podejmowaniu wobec tej kategorii sprawców adekwatnych środków służących do realizowania funkcji ochronnej prawa karnego. Wychodzi ona z założenia, że sprawcy należący do tej kategorii nie powinni być traktowani tak jak inni sprawcy, niemający ścisłych związków z przestępczością zorganizowaną.

Z kolei zmiany odnoszące się do wprowadzenia w Kodeksie karnym wykonawczym nowego rozdziału XXa (Kontrola skazanych i tymczasowo aresztowanych) wiążą się m.in. z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r. W nowym rozdziale  uregulowano sposób postępowania z osobami skazanymi i tymczasowo aresztowanymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Przede wszystkim uregulowano uprawnienie do przeprowadzania kontroli osobistej. Wprowadzono sądową kontrolę czynności realizowanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w ramach przeprowadzanej kontroli osobistej oraz kontroli paczek i bagaży.

Pozostałe zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym mają zapewnić bezpieczeństwo w zakładach karnych przez prawidłowe wykorzystywanie przez osadzonych rozmów telefonicznych. Chodzi o to, aby wyeliminować sytuacje, gdy rozmowy telefoniczne są nadużywane do kontaktu z innymi osobami, często w celach przestępczych.

Przewidziano także kontrolowanie przepustek dla skazanych odbywających karę w jednostkach półotwartych. Wprowadzono przepisy ograniczające możliwość przemytu na teren jednostek penitencjarnych przedmiotów niedozwolonych (np. noży) we własnej odzieży. Dodano przepis umożliwiający przeprowadzanie badań seksuologicznych, co pozwoli na wykonanie badania w kierunku występowania zaburzeń preferencji seksualnych osadzonych.


Zobacz także