Wspólny komunikat premierów państw Grupy Wyszehradzkiej po spotkaniu z premierem Ukrainy

Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy podkreślili znaczenie długoterminowej współpracy, która wspomaga rozwój państw partnerskich oraz stabilizację w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.


Premierzy Grupy Wyszehradzkiej.
Fot. P. Tracz / KPRM

Państwa Grupy Wyszehradzkiej potwierdziły swoje silne poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy oraz brak akceptacji dla nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Wyraziły także swoje poparcie dla obowiązującego od 1 września zawieszenia broni w Donbasie i wezwały strony do przestrzegania go oraz powstrzymania się od działań  destabilizujących sytuację w regionie. Premierzy zgodzili się, że pełna implementacja Porozumień Mińskich przez wszystkie strony jest podstawą dla pokojowego rozwiązania we Wschodniej Ukrainie.

Kraje V4 wyraziły swoje silne wsparcie dla niezwłocznego zakończenia procesu ratyfikacji Umowy Stowarzyszeniowej wraz z Pogłębioną Strefą Wolnego Handlu (AA/DCFTA), pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą.

Władze Ukrainy dołożą wszelkich starań, by pilnie zrealizować swoje zobowiązania wynikające z tymczasowo obowiązującego Porozumienia Stowarzyszeniowego z UE, w szczególności w zakresie zwalczania korupcji, reformy decentralizacyjnej, reformy makrofinansowej, reformy administracji publicznej i struktur państwa, zwiększenia wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw i reformy sektora energetycznego, włącznie z wprowadzeniem rozwiązań takich jak podział narodowej spółki odpowiedzialnej za sektor ropy i gazu, implementacja ustawy o rynku gazu, czy przyjęcia ustawy o efektywności energetycznej. Państwa Grupy Wyszehradzkiej zaoferowały swoje wsparcie dla wysiłków reformatorskich w tym zakresie.

Premierzy podkreślili potrzebę kontynuacji współpracy mającej na celu budowę nowoczesnego państwa ukraińskiego, opartego na stabilnych i przejrzystych instytucjach.

Wsparcie wielostronne jest udzielane Ukrainie przez Grupę Wyszehradzką za pośrednictwem programów grantowych i stypendialnych realizowanych w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekty koncentrują się na obszarach takich, jak demokratyzacja, transformacja i modernizacji społeczno-ekonomiczna, integracja europejska, budowa społeczeństwa obywatelskiego, współpraca regionalna i rozwój administracji publicznej. Ukraina jest największym biorcą pomocy udzielanej przez Fundusz Wyszehradzki poza obszarem Grupy. Ponadto państwa członkowskie V4 udzielają Ukrainie wsparcia także w formacie bilateralnym.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina z zadowoleniem przyjęły kontynuację Programu Grupy Wyszehradzkiej – Mobilność Służby Cywilnej zainicjowanego w 2014 roku, którego celem jest pomoc w stworzeniu na Ukrainie i w krajach partnerskich nowoczesnego, przejrzystego państwa poprzez dzielenie się wiedzą przez państwa Grupy Wyszehradzkiej.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina pozytywnie oceniły inicjatywę V4 Roadshow dedykowaną wsparciu reform na Ukrainie. Zorganizowano dotąd cztery spotkania w ramach tego projektu. Strona polska zorganizowała pierwsze spotkanie poświęcone decentralizacji w Czernichowie w kwietniu 2015 r. W październiku 2015 r. w Czerniowcach odbył się „okrągły stół” nt. edukacji obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego poprowadzony przez stronę czeską. W lutym 2016 r. we Lwowie strona słowacka przeprowadziła konferencję poświęconą efektywności energetycznej, a w kwietniu 2016 r. strona węgierska zorganizowała w Winnicy wydarzenie poświęcone wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie trwa dyskusja nad możliwością kontynuacji tej inicjatywy.

Swobodne przemieszczanie się pozwala na lepszą wymianę myśli, doświadczeń i idei. Ukraina spełniła wszystkie wymagania niezbędne dla procesu liberalizacji wizowej. Biorąc pod uwagę wiarygodność UE, państwa Grupy Wyszehradzkiej będą wspierać szybkie wdrożenie reżimu bezwizowego między Unią Europejską i Ukrainą.

Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina są zainteresowane rozwojem współpracy  w sektorze energii, w szczególności mając na celu dywersyfikację źródeł energii, integrację rynków energii oraz wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, ropy i elektryczności. Państwa Grupy Wyszehradzkiej i Ukraina podejmą dalsze działania na rzecz rozbudowy infrastruktury transportowej pozwalającej na połączenie ukraińskiej sieci transportowej z siecią transeuropejską, co będzie sprzyjać wzmocnieniu współpracy gospodarczej partnerów, a w rezultacie doprowadzi do stabilizacji regionu. 


Zobacz także