Stan realizacji exposé

Prezentujemy stan realizacji najważniejszych zadań z exposé premiera Donalda Tuska na dzień 6 września 2012 r.


1. USTAWY I ROZWIĄZANIA, KTÓRE WESZŁY W ŻYCIE

Wprowadzenie składki zdrowotnej dla rolników - 1 lutego 2012 r.
(ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.)
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona została składka zdrowotna dla rolników:
  1. za osoby posiadające mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa;
  2. rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha płacą składkę w wysokości 18 zł;
  3. rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha płacą składkę w wysokości 36 zł.
Podwyższenie składki rentowej po stronie pracodawcy o 2 punkty proc. - 2 lutego 2012 r.
(ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
Składka rentowa po stronie pracodawcy została podwyższona o 2 punkty procentowe. Takie rozwiązanie poprawia sytuację sektora finansów publicznych, ograniczając narastanie długu publicznego.

Zmiana systemu waloryzacji emerytur i rent - 1 marca 2012 r.
(ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw)
Nowe zasady waloryzacji emerytur i rent pomogą zmniejszyć różnice w wysokości tych świadczeń. Chodzi o waloryzację kwotową, która jest korzystna dla uboższych emerytów i rencistów.

Uszczelnienie tzw. "podatku Belki" - 31 marca 2012 r.
(ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej)
Wprowadzono rozwiązania uniemożliwiające omijanie podatku od dochodów kapitałowych przy lokatach bankowych. Chodzi o tzw. dzienne lokaty przy "podatku Belki".

Podatek od miedzi i srebra - 18 kwietnia 2012 r. (ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin).
Nowe przepisy dotyczą udziału państwa w zyskach wynikających z eksploatacji niektórych surowców naturalnych.

Podwyżka 300 zł dla mundurowych - 1 lipca 2012 r.
 

2. USTAWY, KTÓRE OCZEKUJĄ NA WEJŚCIE W ŻYCIE

Podwyższanie i zrównywanie wieku emerytalnego - 1 stycznia 2013 r.
(ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw)
Ustawa dotyczy reformy systemu emerytalnego i zawiera rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo tego systemu (zmiany demograficzne), jak i bezpieczeństwo finansów publicznych (ograniczenie narastania długu publicznego). Stopniowo zrównywany i podwyższany będzie wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn – docelowo będziemy pracować do 67. roku życia.

Zmiany w zakresie emerytur służb mundurowych - 1 stycznia 2013 r.
(ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw).
Nowy model zabezpieczenia emerytalnego dla służb mundurowych zakłada wydłużenie okresu pracy niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego.


3. PROJEKTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W PARLAMENCIE

Podwyższenie o 50 proc. ulgi prorodzinnej, likwidacja ulgi na Internet, zmiany w umowach autorskich
(projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
Przewidziano:
  • likwidację ulgi na Internet;
  • zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców (taki odpis będzie możliwy przy przychodach w wysokości 85 tys. zł rocznie);
  • zmiany w ulgach na dzieci, m.in. w celu wsparcia rodzin posiadających troje i więcej dzieci.
Zmiany w "becikowym"
(projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Zaproponowane zmiany służą realizacji zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej. Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe - 1922 zł na osobę w rodzinie, umożliwiające prawo do "becikowego". Kwota 1922 zł ma stanowić odzwierciedlenie progu podatkowego - 85 tys. zł - w przypadku rodziny 3-osobowej.


4. PROJEKTY PRZED PRZYJĘCIEM PRZEZ RZĄD (TRWAJĄ PRACE)

Uchylenie dostępu do zawodów regulowanych
(projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów - część pierwsza projektu w pracach KRM)
Proponuje się rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych, m.in. detektywów, taksówkarzy czy bibliotekarzy.

Przyspieszenie postępowania sądowego
(projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw - przed przyjęciem przez KRM; założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks karny skarbowy - trwa przygotowanie projektu; założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - projekt w uzgodnieniach międzyresortowych)
Zmiany mają uprościć procedurę i skrócić postępowanie sądowe o jedną trzecią.

Ułatwienia w pozwoleniu na budowę
(założenia do projektu ustawy - Prawo budowlane - uzgodnienia międzyresortowe)
W dokumencie będą uwzględnione m.in. rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego.

Eksploatacja gazu łupkowego
(projekt ustawy Prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym – prace wewnątrzresortowe)
Nowe przepisy mają zapewnić państwu odpowiedni udział w rencie surowcowej. Dotyczy to korzyści wynikających z eksploatacji gazu łupkowego.

Zmiany dotyczące rachunkowości i opodatkowania dla rolników
(założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym - prace koncepcyjne)

Zmiany dotyczące Funduszu Kościelnego
(założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw – trwa  przygotowanie założeń)

Zmiany dotyczące emerytur górniczych
(trwają prace koncepcyjne)
Chodzi o zmiany w systemie emerytur górniczych. Przywileje będą przysługiwać osobom pracującym bezpośrednio przy wydobyciu.

Zobacz także