Sprawniej, szybciej, dokładniej - informatyzacja przyznawania świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i społecznych

Informatyzacja i integracja działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawania orzeczeń o niepełnosprawności to główne cele przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


Ręcę piszące na klawiaturze komputera
Fot. Fotolia

Wprowadzone regulacje spowodują, że proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji – krótszy, weryfikacja uprawnień – dokładniejsza, i co najważniejsze – znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne.

Obywatel będzie mógł złożyć przez Internet dokumenty, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej komunikacji między systemami, a decyzję otrzyma również elektronicznie z wykorzystaniem platformy informacyjno-usługowej.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub pracownik socjalny będzie miał bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Informacje te są istotne przy ustalaniu sytuacji majątkowej dłużnika alimentacyjnego.

Zespoły orzekające o niepełnosprawności i jej stopniu będą miały dostęp do informacji na temat okoliczności mających wpływ na wydanie orzeczenia, np. o sytuacji zawodowej i rodzinnej osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Nowe przepisy uszczelnią zasady pobierania świadczeń, doprowadzą również do zmniejszenia skali nienależnego ich pobierania, ograniczając np. liczbę przypadków, gdy osoby składają fałszywe oświadczenia i próbują korzystać z pomocy w kilku miejscach jednocześnie.


Zobacz także