Spotkanie premiera z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk spotkał się z rodzicami dzieci niepełnosprawnych skupionymi w ogólnopolskim Forum „Razem możemy więcej”. Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, minister - członek Rady Ministrów Michał Boni oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda.
 


Reprezentanci Forum poinformowali szefa rządu o trudnym położeniu rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Przedstawili także postulaty, których realizacja poprawiłaby sytuację takich rodzin. Apelowali również o stopniowe tworzenie spójnego, łączącego rehabilitację, edukację oraz opiekę, systemu wsparcia rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi.

Premier ze zrozumieniem odniósł się do podnoszonych przez przedstawicieli Forum problemów. Szef rządu zwrócił jednak uwagę, że obecna sytuacja finansowa państwa ogranicza możliwości podjęcia szybkich i kompleksowych działań. Zaznaczył jednak, że jeśli nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej, rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci traktowani będą priorytetowo.

Podczas spotkania ustalono, że w najbliższym czasie zostanie przeanalizowana możliwość podjęcia decyzji o zniesieniu progu dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego osobie opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem.
 


Zobacz także