Rząd zmienia ustawę o lasach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach, którego jednym z celów jest umożliwienie Lasom Państwowym dokonywania wpłat do budżetu państwa. Chodzi o to, aby pozyskane w ten sposób środki wykorzystać do realizacji zadań ważnych społecznie.


Przed posiedzeniem rządu premier wita się z ministrami
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Przyjęto, że Lasy Państwowe będą przekazywać część przychodów do budżetu państwa. Jest to uzasadnione, bo zarządzają one i gospodarują mieniem Skarbu Państwa. Zgodnie z projektem, Lasy Państwowe mają corocznie wpłacać do budżetu państwa 2 proc. przychodów. Pierwsza wpłata, z uwzględnieniem tej zasady, ma być dokonana w 2016 r. Dodatkowo przyjęto, że w latach 2014-2015 PGL LP dokonają wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1 600 mln zł (w każdym roku po 800 mln zł). Część środków zostanie przeznaczona na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych.

Zaproponowano też, aby w 2015 r. rząd, na wniosek ministra środowiska, mógł udzielić LP zgody na niedokonanie wpłaty lub jej zmniejszenie. Byłoby to możliwe w uzasadnionym przypadku, czyli sytuacji wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej, zmiany ceny sprzedaży drewna i popytu na nie, która mogłaby zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego LP.


Zobacz także