Rząd zaakceptował Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2015-2018

Przyjęcie wieloletniej perspektywy do planowania finansów państwa sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki budżetowej, zwłaszcza w kontekście podejmowanych działań fiskalnych, które powodują konsekwencje wykraczające poza cykl roczny.


Rozpoczęcie posiedzenia rządu
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Jednym z elementów tego dokumentu jest Program konwergencji. Aktualizacja 2015. Zawiera on prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych do 2018 r., prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Dokument przedstawia również działania, których celem jest likwidacja nadmiernego deficytu, zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin z 10 grudnia 2013 r.

W efekcie konsekwentnie wprowadzanych działań konsolidacyjnych oraz dzięki korzystnej strukturze wzrostu gospodarczego, możliwe było ukształtowanie się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziome pozwalającym na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu.

Oczekiwane jest przyspieszenie tempa wzrostu PKB: w 2015 – 3,4 proc., w 2016 – 3,8 proc., w 2017 r. – 3,9 proc. i w 2018 r. – 4,0 proc. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie prywatny popyt krajowy. Prognozuje się też, że po wyraźnym spadku inflacji w końcu 2014 r., presja inflacyjna będzie bardzo ograniczona. W związku z tym oczekuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2015  r. spadną średnio o 0,2 proc., a w latach kolejnych inflacja będzie stopniowo przyspieszać i ukształtuje się na poziomie: 1,7 proc. w 2016 r., 1,8 proc. w 2017 r. i 2,5 proc. w 2018 r.

Oceniono również, że poprawa sytuacji gospodarczej, w tym wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji, przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy. Oczekuje się, że w 2015 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie o 1,1 proc. W kolejnych latach przyrost ten wyniesie od 0,7 proc. w 2016 r. do 0,5 proc. w 2018 r. W związku z tym, szacuje się, że w  2015 r. stopa bezrobocia spadnie do 8,2 proc. W 2016 r. ukształtuje się na poziomie 7,6 proc., aby do 2018 r. zmniejszyć się do 6,5 proc. 


Zobacz także