Rząd przyjął nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (SBN RP) całościowo ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na jego potrzeby wszystkich zasobów państwa w sferach: obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Nowa SBN zastąpi strategię obowiązującą od 2007 r.


F16 na pasie startowym
Fot. Artur Weber/DPI MON

W dokumencie zdefiniowano cele strategiczne Polski w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wskazano priorytety polityki bezpieczeństwa.

Nasz kraj skoncentruje wysiłki strategiczne głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa własnym obywatelom oraz terytorium państwa, wsparciu obrony państw sojuszniczych, a następnie na udziale w reagowaniu na zagrożenia poza terytorium sojuszniczym.

Polska będzie wspierała konsolidację NATO wokół funkcji obronnej, w tym strategiczne wzmocnienie jego wschodniej flanki. Nasze państwo będzie wspierać działania na rzecz zachowania amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Europy, obecność wojskową USA w Europie, w tym Polsce.

W relacjach z Rosją istotne będzie rozwiązywanie trudnych spraw z uwzględnieniem standardów prawa międzynarodowego. W strategii podkreślono, że odbudowywanie mocarstwowej pozycji przez Rosję kosztem jej otoczenia oraz nasilenie się polityki konfrontacyjnej, czego przykładem jest konflikt z Ukrainą, w tym aneksja Krymu, negatywnie rzutują na stan bezpieczeństwa w regionie.


Zobacz także