Rząd przyjął budżet na 2016 rok

Dochody wyniosą 296,8 mld zł, wydatki 351,4 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,6 mld zł.


Konferencja prasowa po posiedzeniu rządu - Minister Szczurek zabiera głos
Fot. M. Śmiarowski / KPRM

Minister finansów Mateusz Szczurek na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów podkreślił, że w przyjętym budżecie udało się połączyć dbałość o finanse publiczne z wypełnieniem obowiązku wobec obywateli, zapewnieniem środków na spełnianie funkcji państwa i realizacją zapowiedzi z expose premier Ewy Kopacz. 

Na dochody budżetowe wpłyną przede wszystkim zmiany podatkowe i prognozowane czynniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.), inflacja (1,7 proc.), nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (o 3,6 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (o 0,8 proc.), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

Ministerstwo Finansów oszacowało, że w przyszłym roku do kasy państwa wpłynie 268.443 mln zł z podatków i 26.698,6 mln zł z dochodów niepodatkowych. Zaplanowano wpływy z dywidend w wysokości ponad 4.500 mln zł oraz dochody z tytułu wpłat z zysku w wysokości 254,5 mln zł. Założono również, że przyszłoroczny budżet otrzyma wsparcie Narodowego Banku Polskiego. Wpłaty z zysku NBP przewidziano na 3.200 mln zł.

Jednocześnie rząd – bez naruszenia stabilności finansów publicznych – w przyszłorocznym budżecie uwzględnił wydatki na ważne społecznie cele.

W budżecie przewidziano ponad 2 mld zł na wynagrodzenia dla grup pracowników, które – co do zasady – od 2010 r. były objęte tzw. „zamrożeniem” wynagrodzeń. W 2016 r. zostaną też wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Na ten cel zostanie przeznaczone ok. 1,4 mld zł. W budżecie są też pieniądze dla rodzin – zabezpieczono w nim ponad 1 mld zł na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne.

Rząd zaakceptował także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016-2019. Przyjęto w niej, że w latach 2015-2016 relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 49,0 proc., a po stabilizacji w 2017 r. będzie stopniowo się obniżać do 47,5 proc. w 2019 r. W tym samym czasie kontynuowany będzie trend spadkowy kosztów obsługi długu, zarówno w ujęciu nominalnym (z 34,5 mld zł w 2014 r. do 31,8 mld zł w 2016 r.), jak i w relacji do PKB (z 2,0 proc. do 1,7 proc.).


Zobacz także