Rząd przeciwdziała przemocy wobec dzieci

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zakaz kar cielesnych, bezpłatną obdukcję u lekarza pierwszego kontaktu, możliwość zabrania dziecka z domu zagrożonego przemocą oraz nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę. Przyjęcie ustawy to realizacja obietnicy premiera Donalda Tuska. 2 maja 2008 r. premier zapowiedział, że rząd przyjmie prawo, które skutecznie będzie przeciwdziałać przemocy wobec najmłodszych.


Nowelizacja powstała przy współpracy z organizacjami pozarządowymi: Fundacją Dzieci Niczyje, Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Mederi, Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszeniem Damy Radę oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Organizacje, podczas spotkań z premierem, zgłosiły swoje rekomendacje działań i zapisów w ustawie – większość z nich uzyskała akceptację rządu.

Bezpłatna obdukcja lekarska u lekarza pierwszego kontaktu

Możliwe będzie uzyskanie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego, otrzymanego np. od lekarza pierwszego kontaktu, czy lekarza pełniącego ostry dyżur w szpitalu. Obecnie obdukcję bezpłatną wykonuje się na wniosek prokuratora. Stwarza to często utrudnienia, zwłaszcza wtedy, gdy należy działać natychmiast.

Więcej pieniędzy dla gmin na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Gminy oraz samorządy wojewódzkie będą miały obowiązek opracowania i realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co w konsekwencji umożliwi ubieganie się o dodatkowe środki finansowe z programów przygotowanych przez ministra pracy.

Możliwość zabrania dziecka z domu zagrożonego przemocą

Właściwie przeszkoleni pracownicy socjalni będą mogli natychmiast zabrać dziecko z domu, w którym w wyniku przemocy zagrożone jest jego życie lub zdrowie. Rozwiązanie takie będzie stosowane zwłaszcza w sytuacjach, gdy opiekun dziecka znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Odebranie dziecka z rodziny, pracownik socjalny będzie mógł wykonać tylko przy udziale Policji lub pracowników służby zdrowia. W ciągu 24 godzin o odebraniu dziecka powiadomiony zostanie sąd rodzinny.

Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzony został zakaz kar cielesnych.

Nakaz opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy

Nowym rozwiązaniem jest możliwość wydania sprawcy nakazu opuszczenia lokalu oraz powstrzymywania się od kontaktów z osobami pokrzywdzonymi, np. matką, już na etapie postępowania prokuratorskiego. Obecnie nakaz taki mógł być wydawany jedynie przez sąd. Ponadto zaproponowano, aby sprawca przemocy w rodzinie musiał obowiązkowo uczestniczyć w programach korekcyjno – edukacyjnych, nawet bez konieczności wyrażania swojej zgody.

Lepsza współpraca służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Nadzór i kontrola nad zadaniami samorządowymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzony zostanie wojewodzie. Wojewoda będzie miał również obowiązek powołania Wojewódzkiego Koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przedstawiciele służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą musieli ze sobą współpracować, tworząc zespoły interdyscyplinarne.


Zobacz także