Rząd nowelizuje Kodeks karny wykonawczy

Zmiany w projekcie ustawy są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2008 r., w którym zakwestionowano zapisy dotyczące umieszczania skazanych w celach o powierzchni mniejszej niż 3 m2.


Zmiany w projekcie ustawy są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z maja 2008 r., w którym zakwestionowano zapisy dotyczące umieszczania skazanych w celach o powierzchni mniejszej niż 3 m2 . Zdaniem TK, zapis ten powodował, że w praktyce możliwe było jego stosowanie jako zasady, co faktycznie często miało miejsce biorąc pod uwagę przeludnienie występujące w zakładach karnych.

W projekcie nowelizacji ustawy uchylono kwestionowany przez TK art. 248. Jednocześnie w art. 110 zawarto jednoznaczne przesłanki umieszczania skazanych w celach o powierzchni poniżej 3 m2 , nie mniej jednak niż 2 m2 . Należą do nich m.in.: stan wojenny, stan wyjątkowy, klęski żywiołowe, ogłoszenie na terenie zakładu/ aresztu śledczego epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz inne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu skazanego lub bezpieczeństwu zakładu karnego. Nowe przepisy zakładają, że czas przebywania skazanego w tzw. warunkach przeludnienia może wynieść do 90 dni.

Zgodnie z nowym prawem, dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, w wyjątkowych sytuacjach, będzie mógł umieścić skazanego w celi o powierzchni poniżej 3 m2, nie mniej jednak niż 2 m2, na czas określony, nie dłuższy jednak niż 14 dni. Wymieniono kategorie skazanych, w stosunku do których będzie możliwe stosowanie tego przepisu, np. skazani na karę powyżej dwóch lat, skazani w warunkach powrotu do przestępstwa, osoby tymczasowo aresztowane. Osoby te dyrektor zakładu może osadzić w tzw. warunkach przeludnienia. Okres przebywania w tych warunkach może zostać przedłużony, za zgodą sędziego penitencjarnego, do 28 dni.

 


Zobacz także