Rząd kontynuuje program dożywania dzieci i dorosłych

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania” do najbardziej potrzebujących dzieci i dorosłych trafią posiłki i żywność. Do 2020 r. na projekt przeznaczono w sumie 3,9 mld zł.


Plecak szkolny z jabłkiem, pojemnikiem na drugie śniadanie
Fot. Fotolia

Cele programu

Celem programu jest wsparcie dla potrzebujących i ograniczenie zjawiska niedożywienia. Szczególnie zwraca się uwagę na 2 grupy:

  1. Dzieci i młodzież z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. łównie o uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.
  2. Osoby dorosłe, w szczególności :
  • osoby samotne,
  • osoby w podeszłym wieku,
  • osoby chore,
  • osoby niepełnosprawne.

3 formy pomocy

Pomoc trafia do potrzebujących w trzech formach: 

  • posiłku,
  • świadczenia pieniężnego – w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenie rzeczowe – w postaci produktów żywnościowych.

Blisko 4 mld zł na pomoc

Do końca 2013 roku obowiązywał program dożywiania przyjęty na lata 2006-2013. Kolejny wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. Do 2020 r. na program przeznaczono 3,9 mld zł. Rocznie na wsparcie najbardziej potrzebujących zaplanowano 550 mln zł.

Dofinansowanie programu w praktyce

Pieniądze z budżetu państwa trafiają do wojewodów. Gminy realizują program w oparciu o środki własne oraz dotacje otrzymane z budżetu wojewodów.

Programem dożywiania  w 2013 roku objęto prawie 2 mln osób.

Więcej informacji o programie dożywania na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Zobacz także