Rok spełnionych obietnic premier Ewy Kopacz

Więcej pieniędzy na budowę żłobków, domy dziennego pobytu dla seniorów, 1000 zł świadczenia rodzicielskiego, zwiększenie środków na armię czy środki na budowę dróg - to tylko niektóre z projektów zapowiedzianych w exposé, które udało się zrealizować. Prezentujemy podsumowanie spełnionych obietnic premier Ewy Kopacz.


Politechnika Warszawska: konferencja prasowa premier Kopacz 1 z 8
KPRM

BEZPIECZEŃSTWO

Zwiększenie wydatków obronnych

Od 2016 r. wydatki z budżetu państwa na obronność wzrosną z obecnych 1,95 do 2%. PKB. Ocenia się, że w następnym roku zapewni to dodatkowo ponad 800 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu dla wojska. Projekt nowelizacji ustawy  w tej sprawie został przyjęty przez Radę Ministrów 17 lutego 2015 r. Sejm przyjął nowelizację 27 maja 2015 r. Prezydent podpisał ją 23 lipca 2015 r.

Plan wzmocnienia bezpieczeństwa kraju

9 grudnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”, a MON przygotowało harmonogram jego wdrożenia. Plan jest objęty klauzulą „zastrzeżone”.

Więcej środków dla żołnierzy

Od 2015 r. dodatkowe 39 mln zł jest przeznaczone dla żołnierzy jako premia za dłuższą służbę oficerów i podoficerów. Nowe rozwiązanie promuje dłuższy okres służby żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. 

Centrum Weterana

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa służy byłym uczestnikom misji wojskowych, popularyzuje wiedzę o kontyngentach oraz pielęgnuje pamięć o poległych i zmarłych. Centrum Weterana otwarto 21 grudnia 2014 r.

Regionalny System Ostrzegania

Każdy, kto posiada TV lub telefon komórkowy może uzyskać bezpośrednią informację o potencjalnych zagrożeniach. System powiadamiania jest dostępny od 1 stycznia 2015 r. w TVP Regionalnej i w aplikacji na telefon. 1 lipca 2015 r. system ostrzegania objął wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej i powiadamianie SMS.

RODZINA I SENIORZY

Więcej środków na budowę żłobków

W 2015 r. budżet rządowego programu „Maluch” na budowę żłobków wrósł z 50 mln do 100 mln zł. To oznacza więcej środków na tworzenie nowych miejsc w żłobkach, a także utrzymanie już istniejących. Kolejną edycję programu „Maluch” na 2015 r. ogłoszono 11 lutego 2015 r.

Zasada „złotówka za złotówkę”

Dziś, jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń socjalnych, tracą całą kwotę. Od 2016 r. proponuje prostą zasadę: „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie, pomniejszymy je tylko o taką kwotę, o jaką przekroczyli próg. 3 lipca 2015 r. ustawa została podpisana przez prezydenta.

1000 zł świadczenia rodzicielskiego

Od 2016 r. ze wsparcia finansowego, analogicznego do urlopów rodzicielskich będą mogli skorzystać wszyscy, którzy takiej możliwości dotychczas nie mieli. To rodzice poszukujący pracy, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Świadczenie wyniesie 1000 zł na rękę.

Przyzakładowe żłobki i przedszkola

Projekt będzie finansowany w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez samorządy województw. Uruchomienie wsparcia finansowego dla tego projektu pochodzącego z systemu ulg w podatku CIT – rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT 26 maja 2015 r. Sejm przyjął ustawę 10 lipca 2015 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Dzienne domy opieki dla seniorów

W Polsce powstanie sieć dziennych domów opieki dla seniorów, w których osoby starsze otrzymają ofertę aktywnego spędzenia wolnego czasu. Dzięki wprowadzeniu programu „Senior Wigor” jeszcze w tym roku powstanie ponad 100 takich placówek. Docelowo w całej Polsce ma powstać ich ponad 1000.

Waloryzacja emerytur i rent

1 marca 2015 r. nastąpiła kwotowo-procentowa waloryzacja emerytur i rent na poziomie min. 36 zł dla świadczeń poniżej 5294 zł. Gdyby zastosować wyłącznie procentowy systemem waloryzacji, najniższa emerytura wzrosłaby o ok. 5 zł.

Darmowa pomoc prawna

Osoby o niskim statusie materialnym będą mogły otrzymać, przed skierowaniem sprawy do sądu, bezpłatną, profesjonalną pomoc prawną. W całej Polsce powstanie sieć ok. 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Zatrudnieni w punktach prawnicy poinformują, jak rozwiązać konkretny problem prawny i pomogą przygotować pismo np. wszczynające postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne. Projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2015 r. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. 

Większy dostęp do kultury

Dzięki wprowadzonemu przez rząd Programowi Kultura Dostępna pojawiły się tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury dla dzieci i młodzieży, i specjalne oferty dla seniorów. 

GOSPODARKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO

Program de minimis

Program de minimis został wydłużony do 2016 r. i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji.

Ustawa antykryzysowa

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – na taką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. Rząd przyjął projekt ustawy 16 grudnia 2014 r. Ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r.

Założenia do nowej ordynacji podatkowej

W nowej ordynacji obecna będzie zasada rozstrzygania spraw na korzyść podatnika. Wstępne założenia do projektu ustawy w tej sprawie zostały przyjęte przez rząd 17 marca 2015 r.

Zmiany w administracji podatkowej

Rozwiązania wprowadzające ułatwienia w administracji podatkowej realizowane będą w ramach ustawy o Administracji Podatkowej. Ustawa została przyjęta przez Sejm 27 maja 2015 r. Prezydent podpisał ją 3 sierpnia 2015 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Ułatwienia dla podatników

Zgodnie z obietnicą podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie, uruchomiliśmy System Informacji Telefonicznej, który usprawni obsługę podatników i pracowników urzędów skarbowych. Wprowadzamy system e-podatki.

Nowe prawo działalności gospodarczej

Założenia do nowego prawa działalności gospodarczej zostały przyjęte przez Radę Ministrów 12 maja 2015 r. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął 28 lipca 2015 r. Obecnie pracuje nad nim Sejm.

Więcej środków dla przedsiębiorczości

Zwiększenie środków na zasilenie polskiej przedsiębiorczości jest realizowane stopniowo. Łączna wartość zawartych przez BGK umów w programie „Inwestycje polskie” wynosi już 23,76 mld zł.

Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych

7 stycznia 2015 r. rząd przyjął projekt ustawy o powołaniu Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Środki zgromadzone na jego rachunku będą wypłacane rolnikom, którzy ponieśli straty ekonomiczne z przyczyn od nich niezależnych. Nad projektem ustawy pracuje Sejm.

ZDROWIE

Pakiet kolejkowy i onkologiczny

Od 1 stycznia 2015 r. pacjenci z nowotworami złośliwymi są leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Zwiększył się dla nich dostęp do leczenia i badań diagnostycznych. 

Rezydentury dla młodych lekarzy

W 2015 r. zwiększyliśmy pulę miejsc rezydenckich dla młodych lekarzy. Dzięki temu 100 proc. absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015 będzie mogło zrobić specjalizację. To także docelowo wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na wizyty lekarskie. 

Stop niezdrowej żywności w szkołach

1 września 2015 r. chipsy, słodkie napoje, fast foody i inne rodzaje niezdrowej żywności zniknęły ze szkolnych sklepików. Sejm przyjął nowelę ustawy w tej sprawie 23 października 2014 r., a prezydent podpisał ją 17 grudnia 2014 r.

Instytut Geriatrii

Tworzymy również Narodowy Instytut Geriatrii. Będzie to placówka, która kompleksowo zajmie się opieką medyczną naszych seniorów. Rozporządzenie Rady Ministrów ustanawiające Instytut Geriatrii zostało przyjęte przez rząd 25 sierpnia 2015 r.

EDUKACJA I NAUKA

Darmowe podręczniki

W 2015 r. darmowe podręczniki posiada klasa: I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasa I gimnazjum. Już w roku szkolnym 2017/2018 – z punktu widzenia rodzica – podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjów będą bezpłatne.

Staże dla studentów

Rząd stworzył więcej miejsc dla praktykantów w urzędach administracji rządowej. Od czerwca 2015 r. takie praktyki są możliwe w ponad 1500 urzędach administracji państwowej w całej Polsce. To w praktyce ponad 15 tysięcy miejsc dla studentów chcących zdobyć doświadczenie.

Odbudowa szkolnictwa zawodowego

Start programu „Rok Szkoły Zawodowców” nastąpił  7 października 2014 r. Zawarto  porozumienie, dzięki któremu zostanie m.in. nawiązana bliska współpraca specjalnych stref ekonomicznych ze szkołami zawodowymi. Na stronie MEN dostępna jest „Mapa szkół zawodowych”. Ruszył już także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Finansowanie studiów zagranicznych

Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie będący podstawą do utworzenia programu. Nowelizacja weszła w życie 8 lipca 2015 r.

Zwiększenie finansowania nauki

Środki krajowe zaplanowane w budżecie i przeznaczone na naukę wzrosły o 6%. Zapowiedź będzie stopniowo realizowana do 2020 roku w ramach środków budżetowych i europejskich.

INFRASTRUKTURA

 Budowa dróg

Kontynuację wielkich inwestycji w infrastrukturę drogową umożliwi ostatnio przyjęty Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Do końca 2023 r. na realizację nowych inwestycji drogowych zostanie przeznaczone 107 mld zł. Cel rządu to 3,9 tys. km nowych odcinków autostrad i dróg ekspresowych oraz 57 nowych obwodnic. Mamy gotowość i ogłaszamy przetargi na budowę kolejnych 650 km dróg.

Skrócenie czasu przejazdu pociągów i inwestycje w kolej

Pierwsze skrócenie czasu przejazdu nastąpiło w grudniu 2014 r., kolejne - w grudniu 2015 r. Planowana realizacja inwestycji dotycząca taboru PKP Intercity – 2015 r. Do sierpnia 2015 r. zasoby taborowe spółki PKP IC zwiększyły się o blisko 370 nowoczesnych jednostek.

Rozwój transportu miejskiego

Z Funduszy Europejskich 2014-2020 na rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego zagwarantowano ok. 16 mld zł. Od października 2014 r. nowy tabor dla transportu miejskiego został dostarczony m.in. do Lublina, Olsztyna, Krakowa i Warszawy.

Więcej środków na porty

Do 7 września 2015 r. na ten cel wydano łącznie ok. 655 mln zł. Realizacja projektów zaplanowanych na 2015 r. przebiega zgodnie z harmonogramem. Do końca 2015 r. planowane jest wydatkowanie jeszcze ok. 318,6 mln zł.

Status zrealizowanej zapowiedzi posiadają projekty, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów.


Zobacz także