Reforma urzędów pracy

Większa efektywność urzędów pracy i lepiej dopasowane oferty dla bezrobotnych – to główne założenia reformy, które przyjął dziś rząd.


Kobieta podaje rękę urzędnikowi
Fot. Fotolia

Lepsze dostosowanie ofert urzędów pracy do potrzeb bezrobotnych, skutkujące ich efektywniejszym funkcjonowaniem, to główny cel przyjętych przez rząd założeń do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Konkretne rozwiązania  proponowane przez ministra pracy i polityki społecznej stanowią realizację postulatu premiera z tzw. II exposé, który dotyczył zreformowania urzędów pracy.

Premiowanie najefektywniejszych urzędów

Zmiany na rynku pracy wymagają poprawy efektywności działania urzędów pracy oraz standardów obsługi ich klientów. Skuteczność funkcjonowania powiatowych urzędów pracy zwiększy wprowadzenie mechanizmu, który uzależnieni wysokość środków przyznawanych na wynagrodzenia ich pracowników od efektów działania tych instytucji. Ma się także zmienić sposób ustalania środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie, z uwzględnieniem efektywności działań aktywizacyjnych urzędów pracy.

Indywidualne podejście do potrzeb bezrobotnego

Poprawa jakości usług świadczonych przez powiatowy urząd pracy będzie realizowana przez adresowanie konkretnych rozwiązań do konkretnego bezrobotnego. Stworzony zostanie system profilowania pomocy dla bezrobotnych. Bezrobotny, w zależności od potrzeb i możliwości aktywizacyjnych, zostanie przypisany do jednego z trzech profili. W pierwszym profilu będą bezrobotni aktywni, dla których podstawowym wsparciem będą usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, i w bardzo ograniczonym zakresie inne formy wsparcia. Do drugiego profilu wejdą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują powiatowe urzędy pracy. Trzeci profil będzie dla bezrobotnych oddalonych od rynku pracy (długotrwale bezrobotnych), czyli takich, którzy z różnych powodów są zagrożeni wykluczeniem społecznym, i takich którzy z własnego wyboru nie podejmują zatrudnienia lub uchylają się od legalnej pracy. Dzięki profilowaniu urzędy pracy będą skuteczniej pomagać w powrocie na rynek pracy osobom najbardziej potrzebującym ich pomocy.

Pomoc w powrocie na rynek pracy

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział po posiedzeniu rządu, że reforma, którą proponuje, stwarza również nowe możliwości aktywizacyjne. Dotyczy to przede wszystkim osób młodych, osób powyżej 50. roku życia, rodziców powracających po przerwie  związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

W założeniach do reformy zaproponowano wprowadzenie nowych narzędzi, takich jak: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka z Funduszu Pracy na stworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, a także szkolenia organizowane w ramach trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Przewidziano również nowe instrumenty wspierające zatrudnienie ludzi młodych na rynku pracy. Planowane jest wprowadzenie rozwiązań aktualnie testowanych przez projekt pilotażowy „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Program adresowany jest do bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia. Ma im pomóc przełamać bariery utrudniające wejście na rynek pracy. Proponuje się też zwolnienie pracodawców, którzy zatrudnią bezrobotnych do 30. roku życia, z obowiązku opłacania za nich składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zaplanowano refundację pracodawcy kosztów poniesionych składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia, podejmujących pierwszą pracę. Rozwiązanie to ułatwi takim osobom zdobycie stażu zawodowego. Wspierani będą pracodawcy zatrudniający bezrobotnych po 50 roku życia.

W planach jest także utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego ze środków Funduszu Pracy, z którego dofinansowywane będzie kształcenie i szkolenie pracowników.


Zobacz także