Reforma służb specjalnych

Rozwiązania zawarte w przyjętych przez rząd dwóch projektach ustaw są efektem reformy, jakiej podlegają służby specjalne w Polsce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) ma być służbą wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym, kontrwywiadzie i ochronie informacji niejawnych. Agencja Wywiadu (AW) będzie służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego Polski.


Grafika ze strony głównej serwisu ABW
www.abw.gov.pl

ABW ma podlegać ministrowi spraw wewnętrznych. Natomiast Agencja Wywiadu i Centralne Biuro Antykorupcyjne będą nadzorowane przez prezesa Rady Ministrów. Pozostawienie AW pod bezpośrednim nadzorem premiera wynika z jej ponadresortowego charakteru.

Jednym z ważnych elementów reformy będzie wprowadzenie nowego, skuteczniejszego mechanizmu bieżącej koordynacji działań służb, czyli Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Państwa. Komitet ma być pomocniczym organem wewnątrzrządowym, złożonym z: przedstawicieli resortów nadzorujących służby oraz bezpośrednio zainteresowanych wynikami ich pracy, w tym szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, finansów i sprawiedliwości.


Zobacz także