Przybywa miejsc opieki dla maluchów

Dynamicznie rośnie liczba instytucji opiekujących się dziećmi do trzeciego roku życia. Przybywa miejsc w tych placówkach i maluchów z nich korzystających.


Szczęśliwe dziecko, w tle zabawki
Fot. Fotolia

W 2010 r. było 511 żłobków i oddziałów żłobkowych, a w 2014 r. funkcjonowało już 2 493 placówek dla najmłodszych: żłobków (1 667), klubów dziecięcych (384) i dziennych opiekunów (442). Oznacza to wzrost liczby tych instytucji aż o 388 proc. Wzrosła także liczba maluchów objętych opieką z ok. 2,6 proc. w 2010 r. do ok. 7,1 proc. w 2014 r. Oceniono, że w 2015 r. odsetek ten wzrośnie do 8 proc. Odnotowano także przyrost miejsc opieki z ok. 32,5 tys. w 2010 r. do ok. 71,4 tys. w 2014 r. To wzrost o 120 proc.

Wydatki ponoszone przez budżet państwa i gminy na placówki opieki nad maluchami wzrosły z 573,8 mln zł w 2013 r. do 652,7 mln w 2014 r. Z tej kwoty na żłobki przeznaczono 637,8 mln zł, na kluby dziecięce 8,6 mln zł i 6,2 mln zł na opiekunów dziennych. Jeśli chodzi o program budowy żłobków „Maluch” to w 2014 r. na jego realizację przeznaczono 101 mln zł z budżetu państwa. W 2015 r. na ten cel zostanie przeznaczone 151 mln zł. Pieniądze pójdą na budowę nowych placówek i utrzymanie istniejących.

Informacje i szczegółowe dane dotyczące rozwoju opieki instytucjonalnej nad małymi dziećmi przedstawiono w przyjętym przez rząd sprawozdaniu z wykonania ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Tzw. ustawa żłobkowa wpisuje się w konsekwentnie realizowane przez rząd działania wspierające rodziny z dziećmi.

Najważniejsze jest wydłużenie do roku urlopów rodzicielskich i opłacanie składek na ZUS za rodziców na urlopie wychowawczym. Dla rodzin istotna jest także ustawa o Karcie dużej rodziny (specjalne uprawnienia dla rodzin wielodzietnych) i rozwiązanie „Złotówka za złotówkę” (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami będą obniżane wraz ze wzrostem dochodów rodziny, czyli za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie zostanie pomniejszona o 1 zł). Od 1 stycznia 2016 r. będzie także wypłacane świadczenie rodzicielskie m.in. studentom, bezrobotnym, rolnikom (1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka).


Zobacz także