Projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.


Zasadniczym celem nowelizacji ustawowej jest:

  • wdrożenie dyrektywy 2013/50/UE zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE,
  • częściowa implementacja dyrektywy 2014/51/UE zmieniającej dyrektywy 2003/71/WE i 2009/138/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 1095/2010 w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) – w zakresie dotyczącym zmiany dyrektywy 2003/71/WE.

W znowelizowanych przepisach przewidziano:

  • doprecyzowanie definicji „państwa macierzystego” oraz procedury wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o tym wyborze,
  • w zakresie zawiadamiania o znacznych pakietach praw głosu w spółce publicznej, w szczególności wprowadzenie obowiązku złożenia zawiadomienia o przekroczeniu określonych w ustawie o ofercie publicznej progów w związku z nabywaniem określonych instrumentów pochodnych,
  • w zakresie nakładania kar i stosowania środków administracyjnych za naruszenia przepisów wynikających z dyrektywy 2004/109/WE, w szczególności wprowadzenie sankcji dla członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej za naruszenie obowiązków przez spółkę oraz zwiększenie maksymalnych wymiarów administracyjnych kar pieniężnych.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zwiększenie skuteczności systemu dotyczącego przejrzystości, zwłaszcza w zakresie ujawniania informacji na temat własności przedsiębiorstwa, a także wzmocnienie systemu kar i środków administracyjnych za naruszenia przepisów dyrektywy 2004/109/WE zmienionej dyrektywą 2013/50/UE, co przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym oraz ochrony inwestorów.

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Zobacz także