Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.


Przewidziano zaostrzenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi. Ma to pomóc w zapobieganiu popełniania przestępstw na ich szkodę.

W latach 2001-2015 zaobserwowano trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom, w szczególności popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.

Górna granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększy się z 2 do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do 5 lat.

Dodatkowo, w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom sąd będzie musiał każdorazowo orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt. Obecnie nie jest to obowiązkowe. Nawiązka będzie wynosiła od 1 do 100 tys. zł. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie nawiązkę orzeka się średnio w 39 proc. skazań, przy czym w 88 proc. kwota nawiązek nie przekracza 1 tys. zł. W ostatnich pięciu latach nawiązkę w wysokości od 5 do 10 tys. zł orzeczono dwa razy, natomiast od 10 do 20 tys. zł – tylko jeden raz. Środki z nawiązek będą przekazywane organizacjom pozarządowym na cele związane z ochroną zwierząt. Nowe przepisy mają ograniczyć orzekanie kar w zawieszeniu.

Nowe przepisy uniemożliwią też wykonywanie prac, czynności i działalności związanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie osobom, które dopuściły się wobec nich czynów ze szczególnym okrucieństwem. W takim przypadku przewidziano obowiązkowe orzekanie przez sąd zakazu wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie. Wprowadzono jednocześnie zastrzeżenie, że zakaz ten stosuje się jedynie, gdy sprawca popełnił przestępstwo w związku z wykonywaniem tego typu zawodu, działalności lub wykonywaniem czynności wymagających zezwolenia, a nie każdej dowolnej aktywności.

Z 10 do 15 lat wydłużono czas, na jaki będzie można orzec zakaz posiadania zwierząt i zakazy wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.

Ponadto, projekt umożliwia orzekanie przez sąd przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, również wtedy, gdy nie stanowią one własności sprawcy. Orzeczenie przepadku przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy zostało jednak uzależnione od świadomości lub zawinionej nieświadomości właściciela lub innej osoby uprawnionej, że przedmioty te mogą zostać użyte do popełnienia przestępstwa. Rozwiązanie to uwzględnia wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Zaproponowano, aby nowelizacja weszła w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 


Zobacz także