Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących  realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.


Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na 2017 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Najważniejsze propozycje rozwiązań: 

Świadczenia w sektorze finansów publicznych

  • Utrzymanie na poziomie z 2011 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych.
  • Utrzymanie na poziomie z 2013 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych.
  • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r.

Fundusz Pracy

  • Z Funduszu Pracy będą finansowane (wraz z kosztem obsługi) staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne (rezydentury) lekarzy i dentystów oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych. Na ten cel przeznaczono 1,03 mld zł.

Planowanie niektórych wydatków

  • W 2017 r. nie będzie stosowany przepis, który stanowi, że na działania promujące rynek biopaliw przeznacza się 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.
  • Umorzone zostaną pożyczki udzielone z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, których termin spłaty przypada na 31 marca 2017 r. Umorzenie to nie wpłynie na wynik sektora finansów publicznych oraz na dług publiczny.
  • Utrzymana zostanie na obecnym poziomie dotacja celowa na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Polska składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej finansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobacz także