Premierzy Polski i Kanady o energetyce

Szefowie rządów Polski i Kanady przyjęli wspólne oświadczenie o współpracy energetycznej. Gaz łupkowy i energia jądrowa wśród jej głównych obszarów.


Treść oświadczenia:

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  I KANADY W SPRAWIE WSPÓŁPRACY ENERGETYCZNEJ

Polska i Kanada potwierdzają, że w ich wspólnym interesie leży poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważona ochrona środowiska i rozwój gospodarczy. Oba kraje dążą do różnicowania swoich źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i sprostaniu wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska.

Celem odniesienia obopólnych korzyści z inicjatyw będących we wspólnym interesie Polski i Kanady, kraje te będą kontynuować dialog energetyczny na zasadzie dwustronności i poprzez  organizacje międzynarodowe, których oba kraje są członkami. Ponadto zachęcają one do zintensyfikowanej współpracy handlowej między zainteresowanymi firmami sektora energetycznego.

Zdaniem Polski i Kanady potencjał do dalszego dialogu i współpracy - który oba kraje będą starały się wykorzystać - wykazują w szczególności następujące obszary:

Niekonwencjonalne złoża ropy i gazu
Gaz łupkowy i ropa zamknięta coraz częściej wskazywane są jako podstawowe nowe źródła dostaw energii w Kanadzie. Polska również posiada znaczne zasoby gazu łupkowego. Również istnieją wstępne szacunki świadczące o istnieniu niekonwencjonalnych złóż ropy. Polska i Kanada podzielają pogląd, że wydobycie gazu łupkowego można prowadzić w sposób bezpieczny, bez istotnego wpływu na środowisko, za to ze znacznymi korzyściami dla gospodarki i rynku pracy. Polska i Kanada będą kontynuować dialog na rzecz osiągnięcia tego celu.

Sprawiedliwe, niedyskryminujące regulacje oparte na wiedzy naukowej
Polska i Kanada są zdania, że polityka regulacyjna powinna bazować na wynikach badań naukowych i winna cechować się otwartością i przejrzystością. Powinna również być prowadzona w poszanowaniu jurysdykcji lokalnej i umów międzynarodowych.

Oba kraje wspierają cel, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i nie wyrażają sprzeciwu wobec zasady standardów w zakresie niskowęglowych  paliw transportowych. Polska i Kanada będą wspólnie dążyć do zapewnienia, że wszelkie środki regulacyjne opierać się będą na solidnych podstawach naukowych, będą sprawiedliwe i niedyskryminujące.

Technologie niskoemisyjne
Zarówno Kanada jak i Polska wspierają technologie niskoemisyjne włączając w to duże projekty pokazowe w zakresie wyłapywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) z myślą o znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Będą one kontynuowały współpracę w tej dziedzinie w ramach wielostronnych partnerstw takich jak międzynarodowa organizacja Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), i będą dążyć do zapewnienia transferu wiedzy i wniosków płynących ze wspomnianych projektów pokazowych, co przyczyni się do przyspieszenia stosowania CCS w skali globalnej.

Energia jądrowa
Polska i Kanada wyrażają pogląd, że energia jądrowa może w istotny sposób przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, pod warunkiem, że będzie ona zarządzana w sposób rygorystyczny i skuteczny, i że zostanie ona uregulowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo, wiarygodność oraz ochronę ludności i środowiska.

Kanada dysponuje światowej klasy ekspertyzą w dziedzinie energii jądrowej, a jej rodzima technologia CANDU (CANadian Deuterium Uranium) od wielu lat wykorzystywana jest w pełni bezpiecznie w Kanadzie i kilku innych krajach. Kanadyjskie zasoby uranu wysokiej jakości są tanimi, trzecimi co do wielkości zasobami na świecie i stanowią bezpieczne i niezawodne źródło uranu dla energetyki jądrowej.

Polska zamierza uruchomić swoją pierwszą elektrownię jądrową w 2023 roku, a w perspektywie 2030 roku zwiększyć wydajność produkcji energii jądrowej.

Polska i Kanada będą nadal prowadzić dialog w tej dziedzinie na forach dwustronnych i wielostronnych. Na rzecz bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju energetyki jądrowej będą one promować wymianę naukową, techniczną i handlową.

Efektywność energetyczna, inteligentne opomiarowanie i inteligentne sieci energetyczne
Polska i Kanada uznają znaczenie efektywności energetycznej dla rozwiązywania licznych wyzwań związanych z rozwojem gospodarczym, bezpieczeństwem energetycznym i przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Potwierdzają one dotychczasowe zobowiązania do poprawy energochłonności ich gospodarek.

Opracowywanie i wdrażanie inteligentnych liczników energii i inteligentnych sieci postępuje w Kanadzie i stanowi również część polskiej polityki. Inteligentne systemy pomiarowe i inteligentne sieci energetyczne mogą odgrywać ważną rolę w zarządzaniu popytem i ułatwić wprowadzanie kogeneracji rozproszonej, zwiększając ogólną elastyczność systemu elektroenergetycznego. Kanada i Polska nadal pragną wzajemnie czerpać wiedzę ze swoich doświadczeń i w razie potrzeby zachęcać do dalszej współpracy technicznej.

Energia odnawialna
Zarówno Kanada jak i Polska realizują swój potencjał w dziedzinie energii odnawialnej, zwłaszcza w odniesieniu do energii otrzymywanej z biomasy. Jednak są one przekonane, że można poczynić większe postępy nie tylko w tym zakresie, ale także jeśli chodzi o rozwijanie innych odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna. W ciągu ostatniej dekady władze Kanady i Polski pracowały w swoich krajach na rzecz znacznego wzrostu produkcji energii pochodzącej z wiatru. Kanada jest obecnie 9. największym producentem energii wiatrowej na świecie, a Polska rozwija się jako obiecujący rynek energii wiatrowej w Europie Środkowej. Polska i Kanada nadal będą dzielić się doświadczeniami i ekspertyzą w dziedzinie energii odnawialnej.


Zobacz także