Premier Mateusz Morawiecki: W ciągu kilku lat na Górnym Śląsku zainwestowane będzie 40 mld zł

Cieszę się, że dziś w kompromisie z partnerami społecznymi wypracowaliśmy program dla Śląska i że wszyscy partnerzy się na niego zgodzili. To pierwszy milowy krok na drodze do jeszcze piękniejszego województwa śląskiego – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji Programu dla Śląska w Katowicach.


1 z 29
fot. B. Kosiński / MR

Ten wypracowywany z mozołem program dla województwa śląskiego leży mi szczególnie na sercu. Mało kto wie, jaki wysiłek musi być włożony w transformację i zmianę gospodarczą w obszarach, które przechodzą bardzo głęboką metamorfozę – oświadczył szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie jakie miała ziemia śląska dla historii Polski i jej historii gospodarczej. Tu rodził się pierwszy polski przemysł, energetyka z prawdziwego zdarzenia, a dzięki kopalniom węgla kamiennego, które tu tworzyliśmy od XIX wieku rozwijał się też polski przemysł – mówił.

Jak zaznaczył, obecnie przemysł ulega gwałtownej transformacji i z tego powodu polski rząd nie może i nie chce zostawić całego województwa śląskiego samemu sobie. Stąd program, który przygotowano dużym nakładem sił razem z parterami społecznymi.

Wypracowanie takiego programu, składającego się z 70 wielkich projektów to był ogromny wysiłek, także finansowy.  W ciągu kilku lat na Górnym Śląsku, w Zagłębiu zostanie zainwestowanych 40 mld złotych – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Dodał, że jest to wielki wysiłek budżetowy, ale także ogromny wysiłek przedsiębiorców, którym podziękował za dokonywanie zmian na rzecz rozwoju regionu. Szef rządu podziękował także związkom zawodowym, partnerom publicznym i samorządowym.

Premier zobowiązał się w imieniu rządu, że w kolejnych latach rząd będzie się starał przeprowadzić jak najmniej bolesną transformację w kierunku nowoczesnego przemysłu.

Gospodarka z myślą o ludziach

Transformacja czyniona w tym kierunku już dziś owocuje tym, że coraz więcej osób z tego województwa pracuje w szeroko rozumianym przemyśle motoryzacyjnym niż w pzemyśle górniczym. To oznacza, że już dzisiaj ten proces powolnej transformacji przechodzi. Tam ludzie zarabiają coraz lepiej a eksport z Polski z samego przemysłu motoryzacyjnego to  będzie ponad 100 mld zł z 2017 roku – powiedział premier.

Jak zaznaczył, polski rząd zmienia gospodarkę z myślą o ludziach. Chcemy,  by było więcej miejsc pracy, jeszcze lepiej płatnych, by Polacy wracali zza granicy. Nie ma gospodarki bez społeczeństwa – mówił.

Program dla Śląska – środki na rozwój regionu

Program dla Śląska zakłada inwestycje o łącznej wartości sięgającej 40 mld zł, wzmocnienie istniejących w regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych. Punktem wyjścia do wypracowania celów, działań i identyfikacji najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w dokumencie były postulaty płynące z regionu, a powstanie Programu dla Śląska poprzedziły konsultacje rządu z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego.

Program dla Śląska jest pierwszą tego typu rządową propozycją, wynikającą ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i ujętą w  formie projektu strategicznego. Śląsk, odnotowujący osłabienie tempa wzrostu i obniżenie jakości życia mieszkańców, jest uznany w SOR za jeden z kluczowych obszarów wymagających wsparcia z poziomu krajowego.

Program dla Śląska ma na celu wspomagać proces restrukturyzacji przemysłu w regionie  i doprowadzić w perspektywie długoterminowej do zmiany jego profilu gospodarczego i stopniowego uzupełniania tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo. Kluczowe, wskazane w Programie dla Śląska, będą: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

W obszarze wspierającym wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie zostanie przeznaczone 3,91 mld zł. Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu wesprą przedsięwzięcia warte 911 mln zł. Na poprawę jakości środowiska przyrodniczego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł. Na rozwój i modernizację infrastruktury transportowej zaplanowano 21,5 mld zł. W obszarze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w śląskiej energetyce zostanie przeznaczone 9,7 mld zł. Poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego uzyska finansowanie na poziomie 2,65 mld zł.

Komitet sterujący Programu powstał przy Wojewodzie Śląskim, w jego skład wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, NSZZ „Solidarność” Śląsko-Dąbrowska, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Banku Gospodarstwa Krajowego.


Zobacz także