Premier Ewa Kopacz w Koninie: spotkanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Premier Ewa Kopacz spotkała się w Koninie ze słuchaczami lokalnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Chciałabym być ambasadorem waszych spraw w parlamencie i w rządzie” – powiedziała szefowa rządu do seniorów.


Premier Ewa Kopacz wita się z seniorami 1 z 5
M. Śmiarowski/KPRM

Nie bez powodu wybrałam spotkanie z seniorami na początek mojej drogi politycznej jako premiera - powiedziała. Przypomniała, że 8 października wzięła udział w inauguracji roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Jestem przekonana, że wiele się zmieniło w ostatnich latach w polityce senioralnej – powiedziała premier Ewa Kopacz. Podkreśliła, że polityka senioralna jest jednym z priorytetów tego rządu.

Jestem przekonana, że wiele się zmieniło w ostatnich latach w polityce senioralnej


Premier Ewa Kopacz
Przypomniała także o działaniach skierowanych do seniorów podejmowanych w parlamencie. Ewa Kopacz, jeszcze jako marszałek Sejmu, zainicjowała utworzenie Komisji ds. polityki senioralnej. Na początku 2015 roku w Sejmie odbędzie się również - zapowiedziany przez marszałek Ewę Kopacz - Obywatelski Parlament Seniorów. Będzie to coroczne forum dialogu i formułowania postulatów środowisk senioralnych wobec władz publicznych.

W spotkaniu w Koninie wzięli także udział m.in. przedstawiciele konińskich Klubów Seniora i Rady Seniorów powiatu konińskiego.

W 2014 roku będziemy świętować 40-lecie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

Co rząd robi dla seniorów?

Pakiet senioralny

24 grudnia 2013 rząd przyjął tzw. „pakiet senioralny”. Te trzy dokumenty to efekt kilkumiesięcznych prac wspólnie z Radą ds. Polityki Senioralnej. W całości poświęcone są zagadnieniom z obszaru polityki senioralnej:

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020  (ZDPS)

 • To pierwszy dokument ramowy poświęcony w całości zagadnieniom z obszaru polityki senioralnej.  Mówi m.in. o rekomendacjach w zakresie: stworzenia systemowych rozwiązań medyczno-opiekuńczych dla osób starszych, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, zapobiegania przemocy wobec osób starszych, tworzeniu przestrzeni miejskich przyjaznych osobom starszym, wspieraniu aktywności zawodowej osób 50+, rozwoju edukacji osób starszych.
 • Kierowany jest do szerokiego grona odbiorców – od władz publicznych wszystkich szczebli, sektora prywatnego oraz pozarządowego do partnerów społecznych, których działania pozwolą na odpowiednie zagospodarowanie potencjału osób starszych.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych  ASOS na lata 2014-2020

 • W ramach Programu w 2014 r. (a także edycji 2012-2013) można było ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 20 000 zł do 200 000 zł.
 • Na jego realizację w latach 2014-2020 przeznaczymy łącznie 280 mln zł (w 2012-2013 przeznaczono łącznie 60 mln zł).
 • W edycji 2014 złożonych zostało 2433 ofert: to wzrost o ponad 37% w stosunku do 2013 r.

Program Solidarność Pokoleń

 • W 2008 roku Rada Ministrów przyjęła program działań dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. W grudniu 2013 roku ten program został zaktualizowany w ramach „pakietu senioralnego”.
 • Program zakłada osiągnięcie wskaźnika aktywizacji osób w 55-64 roku życia na poziomie 50% do 2020 roku. W ramach realizacji Programu obniżono koszty pracy osób w wieku 50. Program przewiduje ułatwienie dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje i zwiększających konkurencyjność na rynku pracy, dalsze wspieranie pracodawców w zakresie wdrożenia metod zarzadzania wiekiem, wsparcie osób bezrobotnych poprzez nowe narzędzia aktywizacji zawarte w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Waloryzacja emerytur (rok 2015 i 2012)

Zastosowana w 2015 r. waloryzacja rent i emerytur spowoduje wzrost najniższych emerytur o minimum 36 zł oraz pozostawi dotychczasową waloryzację procentową wyższych emerytur. Dzięki takiemu rozwiązaniu na waloryzacji skorzysta 92% emerytów. Zostanie również zwiększona kwota na świadczenia emerytalne i rentowe.

W 2012 r. zastosowana została waloryzacja kwotowa dla wszystkich emerytów i rencistów.

Skrócenie kolejek do lekarza

1 stycznia 2015 r. w życie wejdzie tzw. Pakiet kolejkowy - pacjenci onkologiczni będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Zwiększy się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, a pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

Od 2015 r. finansowanie specjalizacji lekarzy w ramach rezydentur wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015

Odwrócona hipoteka

Sejm przyjął ustawę o odwróconej hipotece 12 września i przekazał do prac Senatowi. Banki będą mogły udzielić kredytu pod zastaw posiadanej nieruchomości. Odwrócony kredyt hipoteczny daje m.in. swobodę dysponowania środkami oraz poczucie bezpieczeństwa – osoba biorąca taki kredyt nie jest pozbawiana prawa własności nieruchomości.

Dzienne domy opieki

Zapowiedź z expose. Stworzenie instytucji dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa. Stworzenie domów będzie sfinansowane ze środków europejskich. Koszty pobytu seniora w 1/3 pokrywałby budżet państwa, w 1/3 samorząd i w 1/3 osoby prywatne, senior lub jego opiekunowie.

Instytut Geriatrii

Zapowiedź z expose. Stworzenie Instytutu Geriatrii, który ma być specjalnym ośrodkiem leczenia i opieki nad osobami starszymi. Ośrodek ma umożliwić wyedukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów.

Dostęp do kultury

Zapowiedź z expose. Wdrożenie projektu Kultura Dostępna, dzięki któremu pojawią się specjalne oferty dla seniorów.

Dostęp do porad prawnych

Zapowiedź z expose. Program „Prawo dla każdego”. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych, zagwarantowany zostanie bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Rozwój kompetencji cyfrowych pokolenia 50 +

Realizowany jest projekt Latarników Polski Cyfrowej. Prawie 2600 Latarników, wolontariuszy, którzy zachęcili już ponad 200 tysięcy przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie.

Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Koninie rozpoczął działalność w 2005 r.
 • Od początku UTW cieszył się dużym zainteresowaniem starszej społeczności Konina – rozpoczynał z ilością ok. 200 słuchaczy, w ostatnim roku było ich ponad 300. Najstarsi słuchacze przekroczyli 80 rok życia, najmłodsi mają powyżej 55 lat.
 • Zajęcia odbywają się każdego dnia z sobotami włącznie. Co dwa tygodnie wykłady z różnych dziedzin wiedzy gromadzą około 100 słuchaczy.
 • Seniorzy mogą realizować się m.in. w sekcjach literackiej, historycznej, przyrodniczo-medycznej, filozoficznej, czy historia sztuki. Są także zajęcia komputerowe, językowe, fotograficzne, plastyczne, rękodzieła artystycznego, gimnastyki czy tańca.
 • Motto konińskiego UTW to "Całe życie zachwyceni urokiem nauki i świata".

Zobacz także