Premier Ewa Kopacz na 25-leciu UOKiK: Będziemy skuteczniej chronić konsumentów

„Podjęłam decyzję o wzmocnieniu finansowym i instytucjonalnym UOKiK, aby szybciej i skuteczniej chronić konsumentów na rynku usług finansowych” – powiedziała premier Ewa Kopacz podczas obchodów 25-lecia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).


Premier Ewa Kopacz na mówinicy, obok siedzi prezes UOKiK 1 z 4
Maciej Śmiarowski/KPRM

Ochrona konsumentów na rynku finansowym

Premier Ewa Kopacz poinformowała, że na ochronę konsumentów na rynku finansowym rząd przeznaczył dodatkowe środki z rezerwy budżetowej w wysokości blisko 5 mln zł. W najbliższych dniach podpiszę zarządzenie w tej sprawie – dodała.

Rząd, wspólnie z UOKiK, przygotował także nowelizację przepisów wzmacniających ochronę konsumentów na rynku finansowym, które w najbliższych dniach trafią do konsultacji społecznych i międzyresortowych.  

Przepisy zakładają m.in., że:

  • zabronione będzie oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz oferowanie usług finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru;
  • UOKiK będzie mógł wydać tzw. decyzje tymczasowe zawieszające dystrybucje produktu finansowego jeszcze w toku postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów;
  • UOKiK będzie mógł zajmować stanowisko w indywidualnych lub zbiorowych sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi, co powinno pomóc w szybszym rozstrzyganiu sporów;
  • wprowadzony zostanie nowy model kontroli postanowień wzorców umów - to Prezes UOKiK, w decyzji administracyjnej, rozstrzygałby o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywał jego dalszego wykorzystywania, mogąc jednocześnie określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu.

Pomimo swojej rosnącej wiedzy i możliwości organizowania się, konsumenci, zwłaszcza osoby starsze, są często nadal najsłabszymi uczestnikami rynku – powiedziała szefowa rządu. Zwróciła uwagę, że wprowadzające w błąd reklamy, „superokazje”, które okazują się pułapkami finansowymi lub nieuczciwe zapisy umowne, „są ciemną stroną sukcesu gospodarczego”. Wiem, że Urząd kładzie dziś szczególny nacisk na ten aspekt ochrony konkurencji – podkreśliła.

Zmiany w polisolokatach i kredytach konsumenckich

Komitet Rady Ministrów zajmie się w najbliższym czasie projektem ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. To odpowiedź na nieuczciwą sprzedaż tzw. polisolokat. Projekt wprowadza możliwość odstąpienia od umowy w rok po jej zawarciu, ogranicza wysokość opłaty za likwidację polisy przed ustalonym terminem, wzmacnia pozycję Rzecznika Ubezpieczonych, a także wprowadza wymóg analizy potrzeb i możliwości klienta oraz zapewnienia mu szerokiej, rzetelnej informacji.

Rząd pracuje również nad regulacją dotyczącą instytucji i firm udzielających pożyczek poza sektorem bankowym. Przewidują one m.in. ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, przeciwdziałanie tak zwanemu „rolowaniu pożyczek”, wprowadzenie limitu odsetek karnych oraz odsetek od odsetek, a także ustanawia wymagania dla możliwości prowadzenia działalności związanej z udzielaniem kredytów konsumenckich.

25 lat UOKiK

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że UOKiK, odegrał kluczową rolę w tworzeniu społecznej gospodarki rynkowej nastawionej na dobrobyt konsumentów, a dzisiaj jest instytucją publiczną dobrze postrzeganą zarówno przez obywateli-konsumentów jak i przedsiębiorców.

Na przykładzie UOKiK widać z perspektywy 25 lat jak ważne było na początku polskiej transformacji stworzenie sieci instytucji, bez których nowoczesna demokracja oparta o wolny rynek oraz o poszanowanie praw obywatelskich i konsumenckich, nie mogłaby prawidłowo funkcjonować – powiedziała.

Szefowa rządu zaznaczyła, że istnienie w Polsce polityki ochrony konkurencji  od samego początku transformacji jest  jednym z zasadniczych powodów, dla których polska gospodarka okazała się tak dynamiczna i coraz bardziej konkurencyjna na globalnym rynku.


Zobacz także