Posiedzenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

W czwartek odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pod przewodnictwem minister Anny Marii Anders.


Minister Anna Maria Anders otwiera posiedzenie rady 1 z 4
fot. P. Tracz/KPRM

Obok nowej przewodniczącej w spotkaniu wzięli również udział powołani w grudniu 2015 r. członkowie Rady: Magdalena Gawin, Adolf Juzwenko, Robert Kostro, Jan Ołdakowski.

Anna Maria Anders poinformowała o przygotowaniach do nowego otwarcia w działaniu Rady. Rada inicjuje i koordynuje działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju jak i za granicą – podkreśliła minister. Jak zaznaczyła, Rada powinna podejmować dyskusje i przedstawiać propozycje rozstrzygnięć o charakterze strategicznym w istotnym i obszernym zakresie polityki historycznej państwa. W tym zakresie oczekujemy od Rady własnej oceny sytuacji bieżącej i doświadczeń z lat minionych oraz propozycji na przyszłość – dodała Anna Maria Anders.

Propozycje nowej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

Dążąc do ujednolicenia działań w zakresie polityki historycznej państwa i jej wzmocnienia w obszarze będącym w zakresie kompetencji Rady zaproponowano m.in., by określała ona ze swej strony corocznie kalendarz ważnych uroczystości, jakie powinny być objęte patronatem i wsparciem państwa. Chodzi także o podjęcie prac nad określeniem wspólnego znaku („logotypu”) dla miejsc walki i męczeństwa Narodu Polskiego o Niepodległość Polski oraz o poszerzenia składu Rady o przedstawicieli Polonii. Propozycje te spotkały się z żywym zainteresowaniem członków Rady. Na czwartkowym spotkaniu poruszono również problem aktywniejszego wykorzystania wojewódzkich i lokalnych komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa. Członkowie Rady zapoznali się ponadto z bieżącą informacją o jej działaniu, którą przedstawił jej sekretarz, dr Andrzej Kunert.


Zobacz także