Polsko-francuska deklaracja współpracy w zakresie polityki europejskiej

Połączone przez historię oraz wspólne europejskie wartości, Polska i Francja pragną wzmacniać  solidną współpracę i opracowywać zbieżne stanowiska w kwestii kluczowych wyzwań stojących przed obydwoma krajami oraz Europą.

Podczas wizyty Prezydenta Francji w Polsce kraje te uzgodniły następujące elementy w celu zacieśnienia współpracy.


Premier Mateusz Morawiecki ściska dłoń prezydentowi Emmanuelowi Macronowi.

Wspólny wkład Polski i Francji w europejskie bezpieczeństwo i partnerstwo transatlantyckie

Polska i Francja odgrywają istotną rolę dla bezpieczeństwa i są oddanymi sojusznikami w ramach NATO oraz kluczowymi partnerami w Unii Europejskiej. Kraje te mają na celu zwiększenie poziomu synergii między NATO i europejskimi inicjatywami w zakresie bezpieczeństwa i obrony, opierając się na sile, wiarygodności i gotowości poszczególnych sił zbrojnych. Podkreślają one, że starania w zakresie obrony narodowej, NATO, współpracy dwustronnej i europejskich inicjatyw w ramach UE oraz tych podjętych ad hoc, wspólnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. Polska i Francja wspólnie uznają, że kraje europejskie powinny wziąć na siebie więcej obowiązków w kwestii potencjału, działań i wydatków w ramach tych struktur.

Polska i Francja powołują się na fakt, że ich udział we wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (ang. enhanced Forward Presence – eFP), Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL), a także w Koalicji przeciwko Daesh, wzmacnia bezpieczeństwo w Europie. Nasze kraje są gotowe pogłębić współpracę operacyjną, torując tym samym drogę dla potencjalnego przyłączenia Polski do Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej w przyszłości.

Polska i Francja decydują się zacieśnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego na podstawie wspólnego poparcia dla Paryskiego Wezwania do Zaufania i Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni oraz Zobowiązania NATO w zakresie Obrony Cybernetycznej (ang. Cyber Defence Pledge) w celu poprawy koordynacji w przeciwdziałaniu atakom cybernetycznym na poziomie europejskim. Wyrażają również chęć poprawy spójności w projektach współpracy przemysłowej. W szczególności Polska i Francja będą prowadzić wspólne działania w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO) w opracowywaniu wspólnych działań bojowych oraz przyszłych systemów walki lądowej.

Polska i Francja są zaangażowane w ambitne działania przeciw zmianom klimatu

Polska i Francja przywołują cel osiągnięcia neutralnej klimatycznie UE do 2050 r. tak, jak to zostało zatwierdzone przez Radę Europejską.

W celu realizacji tej ambicji, w szczególności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zaprezentowanego przez Komisję w grudniu 2019 r., Polska i Francja kładą nacisk na trzy kluczowe zasady.

Po pierwsze, transformacja w kierunku neutralności klimatycznej musi być sprawiedliwa: w związku z tym Polska i Francja popierają Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, który powinien zapewnić wsparcie ukierunkowane na regiony i sektory w największym stopniu dotknięte tą transformacją.

Po drugie, aby transformacja była skuteczna niezbędne jest poszanowanie prawa państw  członkowskich do decydowania o swoim własnym miksie energetycznym oraz do wyboru najbardziej stosownych technologii; Polska i Francja zacieśnią współpracę w zakresie bezemisyjnego przemysłu i energetyki, włącznie z energią atomową, której zastosowanie będzie konieczne w fazie przejściowej.

Po trzecie, transformacja musi być przeprowadzona w ramach międzynarodowego systemu chroniącego konkurencyjność i miejsca pracy w UE: z tego powodu Polska i Francja w pełni popierają dostosowanie europejskich przepisów, w tym przepisów dotyczących pomocy publicznej i zamówień publicznych, a także wdrożenie stosowanego na granicach mechanizmu korygującego związanego z emisją dwutlenku węgla w odniesieniu do wysokoemisyjnych sektorów.

Polska i Francja promują nową politykę gospodarczą, fiskalną i przemysłową na poziomie UE

Nasze kraje podkreślają swoje przekonanie, że jednolity rynek oraz zasada czterech swobód stanowią główny atut dobrobytu gospodarczego w UE. Niemniej jednak zmienny charakter globalnej konkurencji wymaga sprawnego dostosowania naszych narzędzi. Nasza polityka konkurencji musi zatem zostać poddana rewizji, zarówno pod kątem przepisów pomocy publicznej, jak i kontroli antymonopolowej, ze szczególną uwagą poświęconą  nadużyciom popełnianym przez przedsiębiorstwa wspierane i finansowane ze środków publicznych oraz dominującej roli wielkich graczy w branży cyfrowej, które wymagają konkretnych ram prawnych na poziomie UE. Dostosowania wymaga również nasza polityka handlowa, tak aby zapewnić UE możliwość konkurencji na równych warunkach – w szczególności przez zapewnienie wzajemności w dostępie do zamówień publicznych.

W tym kontekście Polska i Francja wspólnie uznają, że UE powinna ułatwiać wdrażanie wspólnych inicjatyw wzmacniających europejską bazę przemysłową i integrujących europejskie łańcuchy wartości, takich jak Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI), których przykład stanowi projekt baterii, w który zaangażowana jest zarówno Polska, jak i Francja.

Polska i Francja mocno wierzą również, że sprawiedliwe i słuszne opodatkowanie w całej Europie stanowi filar, na którym opiera się zaufanie do UE. Po pierwsze nasze kraje nawołują Komisję do przyspieszenia prac w dążeniu do konwergencji podatkowej w UE. W tym właśnie duchu Polska i Francja wspierają również prace wykonywane w OECD, które mają na celu ustanowienie powszechnego minimalnego poziomu skuteczności opodatkowania. Po drugie Polska i Francja zdecydowanie popierają sprawiedliwe opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych i wspierają opracowywaną w OECD reformę międzynarodowych przepisów podatkowych, które następnie powinny zostać przełożone na przepisy powszechnie obowiązujące w UE. Po trzecie nasze kraje chcą, aby walka z uchylaniem się od podatków i obchodzeniem podatków stała się priorytetem w Europie, szczególnie w dziedzinie podatku VAT, w której to Polska nabyła pierwszorzędne kompetencje. Polska i Francja wspierają prędkie wzmocnienie przepisów UE i działania przeciwko przestępstwom finansowym, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Zobacz także