Podatek CIT od spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne będą płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do tej pory ich dochody nie podlegały opodatkowaniu, opodatkowany był jedynie dochód ich wspólników.


Grupa pracowników na spotkaniu biznesowym
Fot. Fotolia

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku CIT i PIT. Nowe przepisy zapewnią większą sprawiedliwość podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz uszczelnią system podatkowy.

W Polsce odnotowuje się ostatnio dynamiczny wzrost liczby spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) korzystających z preferencyjnych schematów optymalizacji podatkowej. Ta forma jest szczególnie popularna wśród podmiotów z branży deweloperskiej, finansowej i doradczej. Wspólnikami tych spółek są często podmioty zagraniczne. Akcjonariusze ww. spółek, zgodnie z obecnym stanem prawnym, mogli odraczać konieczność opodatkowania w dłuższym okresie czasu. Zdaniem rządu takie preferencje i uprzywilejowanie akcjonariuszy narusza konstytucyjną zasadę sprawiedliwości podatkowej.

Nadanie SKA podmiotowości prawno-podatkowej sprawi, że spółki te będą – podobnie jak to ma miejsce w innych krajach – płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wspólnicy SKA (akcjonariusz i komplementariusz) będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z tytułu uczestnictwa w zysku spółki. W przypadku wypłaty zysku na rzecz komplementariusza – będzie on miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez SKA od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez SKA podatek ekonomicznie obniżał wypłacony mu zysk spółki. Oznacza to, że żaden z nich nie będzie opodatkowany „na bieżąco” z tytułu prowadzonej przez SKA działalności gospodarczej.

Podmiotowość prawno-podatkową uzyska także spółka komandytowa (SK), co oznacza, że sytuacja jej wspólników zostanie zrównana z sytuacją wspólników SKA. Opodatkowanie komandytariusza będzie tożsame z akcjonariuszem, a komplementariusza będzie podlegać regułom dotyczącym komplementariuszy w SKA. Takie rozwiązania zapewnią większą spójność systemu podatkowego i przyczynią się do realizacji zasady równości wobec prawa podmiotów znajdujących się w porównywalnej sytuacji.


Zobacz także