Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Rząd przygotował wieloletni program przeciwpowodziowy dla górnej Wisły, który ma być realizowany w latach 2011-2030. Wartość wszystkich działań ujętych w programie to ponad 13 mld zł (w tym 3,6 mld zł z budżetu państwa).Program ma charakter regionalny będzie obejmował województwa: małopolskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.

Do największych zadań należą m.in. zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Skawy do ujścia Dunajca, ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji Kraków, ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla.

Chodzi o przedsięwzięcia dotyczące powiększania przepustowości koryta rzeki, budowę kanałów, modernizację i rozbudowę systemu obwałowań, zabudowę i lokalne umocnienia łożysk rzek oraz potoków. Ponadto wykonywane będą prace mające na celu ograniczenie wielkości powodzi przez retencjonowanie wód w zbiornikach retencyjnych i polderach oraz przywracanie retencji naturalnej.

Program będzie realizowany przez pełnomocnika rządu. Będzie nim wojewoda małopolski.

Wdrożenie działań przeciwpowodziowych ujętych w programie jest koniecznością. Szkody wyrządzone przez powodzie w ostatnich latach są olbrzymie, a straty wielomiliardowe. Ostatnia powódź w 2010 r. przyniosła zniszczenia obliczane na 4,7 mld zł, przy czym wartość ta odnosi się jedynie do strat w infrastrukturze jednostek samorządu terytorialnego i infrastrukturze hydrologicznej.


Zobacz także