Nowe zasady wsparcia „zielonej energii”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaproponowano w nim rozwiązania, które wzmacniają zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej. Wsparcie dla „zielonej energii” będzie optymalne kosztowo, dlatego nie powinno powodować wzrostu cen dla konsumentów. Cena energii elektrycznej ma być ważnym czynnikiem konkurencyjności polskiej gospodarki.


Mężczyzna trzyma w dłoni zieloną planetę z elektrowniami wiatrowymi na powierzchni
Fot. Fotolia

Rząd proponuje zmienić system wspierania energetyki odnawialnej. Mechanizm „zielonych certyfikatów” chce zastąpić systemem aukcyjnym, który jest optymalny kosztowo i będzie  wspierał efektywną produkcję „zielonej energii”. Skonstruowano go w sposób, który zapewni pełną konkurencję wszystkich technologii OZE, co w konsekwencji powinno doprowadzić do rozwoju nowych, najbardziej efektywnych kosztowo instalacji oraz uniemożliwić występowanie „nadwsparcia”, jakie miało miejsce w ramach funkcjonującego mechanizmu tzw. zielonych certyfikatów. System aukcyjny miałby ruszyć z początkiem 2015 r. Bez wprowadzenia proponowanej optymalizacji kosztowej, system wsparcia OZE może kosztować między 4,6 – 6,2 mld zł w 2015 r. oraz 7,5 – 11,5 mld zł w 2020 r.

Według projektu ustawy, system aukcyjny ma obejmować oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach odnawialnych źródeł energii. W przypadku istniejących instalacji maksymalny, zagwarantowany okres systemu wsparcia ma wynieść 15 lat i będzie liczony od momentu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia. Dla nowych inwestorów OZE przewidziano inny, innowacyjny sposób wyliczania stałej ceny gwarantowanej obowiązującej przez 15 lat. Przewidziano ponadto organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW. Przy czym, co najmniej 25 proc. energii elektrycznej z OZE powinno pochodzić z obiektów o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW.

Zgodnie z projektem, aukcje, co najmniej raz w roku ma ogłaszać, organizować i przeprowadzać prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem aukcji będzie musiał zamiesić w BIP URE ogłoszenie o aukcji. Aukcje wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE.

Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE mają obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia, jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej. Ten zapis jest korzystny dla inwestorów, bo daje im znacznie więcej czasu na dostosowanie swoich inwestycji do nowych wytycznych.


Zobacz także