Narada rodzinna: Wyprawka szkolna 2014. Kto może skorzystać z dofinansowania?

Po raz kolejny rusza rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna“. Z dofinansowania na zakup podręczników będzie mogło skorzystać w 2014 r. prawie pół miliona uczniów. Sprawdź szczegóły.


Narada Rodzinna: Rządowy program "Wyprawka Szkolna" to dofinansowanie zakupu podręczników.

„Wyprawka szkolna“
 

„Wyprawka szkolna“ to rządowy program pomocy uczniom. Polega na dofinansowaniu zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym – także zakupu materiałów edukacyjnych.

Kto może skorzystać
 

W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę w:

 • klasach II - VI szkoły podstawowej,
 • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, (tj. zasadniczej szkole zawodowej), liceum ogólnokształcącym lub technikum,
 • uczniowie odpowiednich  klas szkół artystycznych (m.in szkoły muzycznej, sztuk pięknych, plastycznych czy szkoły baletowej),
 • uczniowie szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Środowiska. 

Dzięki programowi „Wyprawka szkolna“ uczniowie otrzymają dofinansowanie do  zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodach.

W nadchodzącym roku szkolnym z pomocy skorzysta ok. 488 tys. uczniów, w tym ok. 121 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kształcenie specjalne
 

Pomocą w dofinansowaniu do zakupu podręczników  zostaną objęci uczniowie (bez względu na klasę i typ szkoły, do której uczęszczają):

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym,
 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Jak skorzystać z programu
 

Wnioski o pomoc w ramach programu będą dostępne w szkołach, do których uczęszczają dzieci. Ostateczny termin ich złożenia ustalany jest osobno w każdej gminie.

Refundacja wypłacana jest:

 • w szkole, do której uczęszcza dziecko – w przypadku szkół prowadzonych przez gminę,
 • w urzędzie gminy właściwym terytorialnie dla szkoły – w przypadku szkół prowadzonych przez inne podmioty.

Kryteria dostępu do programu
 

 1. Kryterium dochodowe, wynoszące 539 zł netto na osobę w rodzinie,  obliczane na podstawie ustawy o świadczeniach  rodzinnych.
 2. Kryterium inne niż dochodowe – 5% uczniów z klas objętych programem może  ubiegać się o pomoc ze względu na szczególne warunki ekonomiczne lub społeczne (w tym wielodzietność, niepełnosprawność w rodzinie, zdarzenia losowe).
 3. Uczniowie z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują pomoc bez względu na kryterium dochodowe.

 Sprawdź tabelę dofinansowania.

Więcej informacji o „Wyprawce szkolnej” na stronie MEN.


Zobacz także