Narada rodzinna: opieka nad dzieckiem w żłobku i klubie dziecięcym

W maju będziemy mówić o opiece nad maluchem. Jaka jest różnica między żłobkiem a klubem dziecięcym? Ile trwa pobyt dziecka w żłobku? Jaki jest przedział wiekowy dzieci w klubie dziecięcym? Oto najważniejsze informacje.


Dziecko może spędzać do 5 godzin w klubie dziecięcym i do 10 godzin w żłobku

Narada rodzinna w maju
 

W tym miesiącu będziemy mówić o opiece nad maluchem, czyli o:

 • żłobkach,
 • klubach dziecięcych,
 • dziennych opiekunach,
 • nianiach.

Zaczynamy od żłobków i klubów dziecięcych. Chcesz wiedzieć więcej? Kolejne porady jak zawsze w czwartki.

Maluch w żłobku
 

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi do 3. roku życia. W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20. tygodnia życia do ukończenia 3. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet do 4. roku życia dziecka, gdy dziecko nie może być z różnych przyczyn objęte wychowaniem przedszkolnym.

Żłobki wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniają dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy mama i tata są w pracy.

Co ważne, żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych. Ma w nim być bezpiecznie i przytulnie. Dzięki temu dziecko może czuć się komfortowo, a odpowiednio przygotowani opiekunowie pomogą mu się szybciej rozwijać. Dziecko w żłobku zdobywa nowe umiejętności, nawiązuje relacje z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy.

Do 2020 r. jedna trzecia dzieci do lat 3 ma być objęta opieką w żłobkach.

Maluch w klubie dziecięcym
 

Klub dziecięcy, podobnie jak żłobek, jest formą opieki nad małymi dziećmi do 3. roku życia. W klubie dziecięcym mogą przebywać dzieci w wieku od ukończenia 1. roku życia do ukończenia 3. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet do 4. roku życia dziecka, gdy dziecko nie może być z różnych przyczyn objęte wychowaniem przedszkolnym.

Klub dziecięcy realizuje te same funkcje, które pełni żłobek. Jednak w mniejszym zakresie, ponieważ dzieci przebywają w nim znacznie krócej. Opiekę nad dzieckiem w szerszym zakresie realizują żłobki.

Jak jest różnica pomiędzy opieką nad dzieckiem w klubie dziecięcym i żłobku
 

Maluch może przebywać w żłobku do 10 godzin dziennie. Czas ten można wydłużyć, jeśli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść po pracy do lekarza). W takiej sytuacji rodzice dziecka muszą złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Czas opieki w klubie dziecięcym to do 5 godzin dziennie.

Kto sprawuje opiekę nad dziećmi w klubie dziecięcym i żłobku
 

Opiekę nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym sprawują osoby zatrudniane na stanowisku opiekuna, które posiadają odpowiednie kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Opiekunem może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i jest odpowiednio przeszkolona do pracy z małymi dziećmi. W takiej sytuacji musi mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Jeśli nie posiada wystarczającego doświadczenia, musi odbyć 280-godzinne, specjalistyczne szkolenie.

Jak zapisać dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego
 

Malucha można zapisać do żłobka lub klubu w swojej lub sąsiadującej gminie. Należy dowiedzieć się, jakie są terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jeżeli w Twojej gminie nie ma żadnego żłobka ani klubu, a chcesz, żeby były – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze żłobka i klubu dziecięcego
 

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy żłobek lub klub dziecięcy są wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Daje to gwarancję, że dziecko będzie objęte właściwą opieką.

Zarówno w żłobkach publicznych (prowadzonych przez gminy), jak i prywatnych (tworzonych i prowadzonych przez osoby prywatne) obowiązują takie same standardy określające warunki pobytu dzieci i kwalifikacji personelu.

Żłobek i klub dziecięcy – ile to kosztuje
 

Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku i klubie, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący żłobek. W przypadku publicznych miejsc opieki (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały, którą można znaleźć np.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej danej gminy,
 • na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Rada gminy uchwałą może również częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat.

Czy każdy może otworzyć żłobek lub klub dziecięcy
 

Mogą je tworzyć i prowadzić:

 • gminy,
 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunkiem prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego jest uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Sprawdź informacje o dofinansowaniu żłobków i klubów dziecięcych

***

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz na rządowej stronie rodzina.gov.pl


Zobacz także