Narada rodzinna: jak zatrudnić nianię

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Jakie warunki należy spełnić, aby ZUS opłacał składki za nianię? Podpowiadamy, jak zatrudnić nianię.


Zatrudnianie niani? To się opłaca! Składki płaci ZUS a nie rodzice.

Warto legalnie zatrudnić nianię
 

Nianię zatrudniają rodzice dziecka. Legalne zatrudnienie niani jest opłacalne. Zachętą dla legalizacji zatrudnienia niań jest opłacanie za nianię, z którą zawarto tzw. umowę uaktywniającą, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki te opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z budżetu państwa.

Kiedy można skorzystać z tego rozwiązania
 

Warunkiem jest praca zawodowa obojga rodziców dziecka (lub rodzica w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko). Należy też sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Wyjątkowo, jeśli dziecko nie może być z różnych przyczyn objęte wychowaniem przedszkolnym, może to być do 4. roku życia dziecka.

Co należy zrobić, aby legalnie zatrudnić nianię
 

Konieczne jest zgłoszenie niani do ZUS w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy. Data ta powinna być wskazana w umowie.

Kogo możemy zatrudnić jako nianię
 

Decyzja o wyborze niani jest indywidualną decyzją każdego rodzica. To rodzic decyduje, komu chce powierzyć sprawowanie opieki nad dzieckiem oraz jakie kwalifikacje powinna posiadać niania. Jedynym warunkiem, który musi spełnić niania, jest poddanie się obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym. Nianią może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

Czy z nianią należy zawrzeć umowę
 

Tak. Rodzice dziecka zatrudniają nianię na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in.:

  • strony umowy, jej cel i przedmiot,
  • czas i miejsce sprawowania opieki,
  • liczbę dzieci powierzonych opiece,
  • obowiązki niani,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • sposób i termin jego wypłaty,
  • czas, na jaki umowa została zawarta,
  • warunki, sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

Umowa z nianią może zostać podpisana na dowolny okres, np. na czas nieokreślony z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia lub na 2 lata, a następnie przedłużona na kolejny okres.

Co dalej
 

Zawarcie umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do ZUS oznacza opłacanie za nianię przez ZUS składek na:

  • ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe),
  • ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składki naliczana jest od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę . Oznacza to, że ZUS będzie opłacał składki za nianię od kwoty wynagrodzenia nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś od nadwyżki tej kwoty składki będzie płacił rodzic dziecka.

Szczegółowe informacje na temat zatrudniania niani oraz wzory umowy znajdziesz na stronie www.zlobki.mpips.gov.pl.

***

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziecie na rządowej stronie www.rodzina.gov.pl


Zobacz także