Narada rodzinna: dzienny opiekun

Kim jest dzienny opiekun? Czy każdy może zatrudnić dziennego opiekuna? Jak zostać dziennym opiekunem? Oto garść informacji.


Opiekun dzienny może zajmować się maluchem od 20. tygodnia do 3 roku życia dziecka

Kim jest dzienny opiekun
 

Dzienny opiekun to alternatywa dla niani i żłobka. Jest to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w swoim domu lub mieszkaniu. Może to robić także w innym lokalu, który jest do tego przystosowany. Taki lokal może zapewnić każdy podmiot, który zatrudnia dziennego opiekuna.

Dzienny opiekun to forma opieki, która została stworzona szczególnie z myślą o niewielkich gminach wiejskich. Chodzi o miejsca, gdzie nie otwiera się żłobków i klubów dziecięcych z powodu małej ilości dzieci w wieku żłobkowym. Dzienny opiekun może też sprawować opiekę np. na obrzeżach dużych miast, gdzie nie ma rozbudowanej infrastruktury.

Na czym polega opieka nad dziećmi sprawowana przez opiekuna dziennego
 

Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet do 4. roku życia dziecka. Dzieje się tak, gdy dziecko z różnych przyczyn nie może być objęte wychowaniem przedszkolnym.

Opiekun może zajmować się maksymalnie 5 dzieci. W przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło roku, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie 3 dzieci.

Kto może zatrudnić dziennego opiekuna
 

Dzienni opiekunowie zatrudniani są przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Jednak od 13 lipca 2013 r. mogą być również zatrudniani przez:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Chcemy skorzystać z usług dziennego opiekuna – jak to zrobić
 

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy nasza gmina lub inne podmioty na terenie naszej gminy zatrudniają dziennych opiekunów.

Jeśli tak, należy dowiedzieć się, jakie są terminy i warunki zgłoszenia dziecka. Jeżeli Twoja gmina nie zatrudnia żadnego dziennego opiekuna, a chcesz, żeby zatrudniała – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

Wykaz dziennych opiekunów prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wykaz ten jest publikowany na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kto może zostać dziennym opiekunem
 

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje:

 • pielęgniarki,
 • położnej,
 • opiekunki dziecięcej,
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Dodatkowo, osoba, która posiada ww. kwalifikacje i chce zostać dziennym opiekunem musi odbyć 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Dziennym opiekunem może również zostać osoba, która nie posiada tych kwalifikacji. W takiej sytuacji musi odbyć 160-godzinne szkolenie.

Szkolenia, o których mowa, są prowadzone na podstawie programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Lista programów szkoleń zatwierdzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dostępna jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.zlobki.mpips.gov.pl.

Jak zostać dziennym opiekunem
 

Osoba, która chciałaby sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun powinna w pierwszej kolejności udać się do urzędu gminy. Tam należy sprawdzić:

 • Czy w gminie jest zapotrzebowanie na dziennego opiekuna?
 • Czy gmina chce zatrudnić dziennego opiekuna?
 • Może został już ogłoszony konkurs na dziennego opiekuna?

W przypadku opiekunów zatrudnianych przez gminy, kandydaci są wybierani przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze otwartego konkursu ofert.

Dzienny opiekun może być również zatrudniany przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Takich ofert pracy należy szukać też w lokalnej prasie, telewizji i urzędach pracy.

***

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz na rządowej stronie www.rodzina.gov.pl


Zobacz także