Konferencja poświęcona stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową

20 października 2017 r. w KPRM odbyła się konferencja zorganizowana przez panią Beatę Kempę, Szefa KPRM, wspólnie z panią Małgorzatą Stręciwilk, Prezesem UZP.


Minister Beata Kempa przy mównicy podczas konferencji. 1 z 3
fot. UZP

Gośćmi konferencji byli pani Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pani Grażyna Wróblewska – Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych i pan Dobrosław Dowiat-Urbański – Szef Służby Cywilnej. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele centralnej i terenowej administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz wielu organizacji działających na rzecz integracji społecznej i godnej pracy.

W trakcie konferencji dyskutowano o dotychczasowych wynikach stosowania nowych Zaleceń Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, które są jedną z inicjatyw Rządu służących wzmocnieniu poszanowania praw pracowniczych i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Administracja rządowa coraz częściej stosuje klauzule społeczne w zamówieniach publicznych do promowania zasady godnej pracy, w tym zatrudniania na podstawie umów o pracę. W ten sposób wspiera także integrację społeczną grup zagrożonych przez wykluczenie społeczne. O postępie świadczy znaczący wzrost w 2016 r. liczby umów o udzielenie zamówienia publicznego, w których wykorzystano klauzule społeczne (1855 umów w 2016 r. wobec 438 w 2015 r.).

Spotkanie umożliwiło ciekawą wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne środowiska. Wnioski wynikające z konferencji pozwolą lepiej wspierać zamawiających i potencjalnych wykonawców.


Zobacz także