Komunikat z posiedzenia KSRM

W ramach Komitetu Społecznego będziemy kontynuować podjęte wcześniej działania i przygotowywać propozycje rozwiązań dla Rady Ministrów odpowiadające na problemy społeczne – powiedział Wicepremier Piotr Gliński rozpoczynając posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów w dniu 4 grudnia br.


Komitet społeczny.
Fot. Adam Guz / KPRM

Program Dostępność Plus

Komitet Społeczny zapoznał się z informacją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na temat funkcjonowania programu Dostępność Plus. Realizowane są obecnie zadania na kwotę 5 mld zł, w które zaangażowane są różne instytucje państwowe.

Wsparcie dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Komitet Społeczny zapoznał się z informacją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat pomocy państwa dla samotnych rodziców wychowujących dzieci, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ocenie szefa Komitetu Społecznego Wicepremiera Piotra Glińskiego w ostatnich czterech latach udało się dużo zrobić w zakresie poprawy sytuacji rodzin w Polsce, w tym rodziców samotnie wychowujących dzieci. Komitet Społeczny zobowiązał poszczególne ministerstwa do przeglądu rozwiązań wspomagających samotnych rodziców wychowujących dzieci i przedstawienie Komitetowi propozycji ewentualnych zmian.

Dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił Komitetowi Społecznemu informację na temat wymagań koniecznych do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Komitet Społeczny przyjął informację do wiadomości i zobowiązał Fundusz do przeglądu rozwiązań w zakresie możliwych uproszczeń procedury.


Zobacz także