Komunikat po posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Dzisiaj zajęliśmy się sprawą wielkiej wagi – zwiększeniem ochrony polskich dzieci w sprawach o uprowadzenie oraz umieszczenie w rodzinie zastępczej za granicą. Zmiana przepisów pozwoli domknąć luki prawne i zapewni egzekwowanie dobra dziecka w sytuacjach kryzysowych– powiedziała Beata Szydło, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Członkowie KSRM zapoznali się także z Krajowym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018.


Siedzący przy stole członkowie Komitetu Społecznego RM na posiedzeniu.
Fot. P.Tracz / KPRM

Prawa dzieci za granicą

Pakiet zmian legislacyjnych, przygotowanych przez ministerstwo sprawiedliwości, ma na celu usprawnienie postępowań sądowych w sprawach międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci. Od 27 sierpnia 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy, które wprowadzą m.in. sądownictwo specjalistyczne dla tego typu spraw. Sędziowie orzekający będą musieli wykazać się pogłębioną wiedzą i doświadczeniem w zakresie międzynarodowego prawa rodzinnego i biegle posługiwać się językami obcymi. W obu instancjach sprawa będzie trwać maksymalnie po 6 tygodni, a orzeczenia będą wykonalne dopiero po uprawomocnieniu.

Z roku na rok rośnie liczba spraw o uprowadzenie. W 2016 było ich 190, rok później już 268. Problem narasta, dlatego konieczne było podjęcie zdecydowanych kroków mających na celu ochronę fundamentalnego w tych sprawach dobra dziecka – powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Polska inicjatywa zmiany prawa UE

Polska wystąpiła z inicjatywą wprowadzenia zmian w prawodawstwie unijnym. Propozycja polega na obowiązku informowania przez wszystkie kraje członkowskie o rozpoczęciu postępowania z udziałem polskiego dziecka, które wymaga umieszczenia w rodzinie zastępczej. Polska wnioskuje też o zapewnienie, by umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej było zgodne z jego korzeniami, językiem, kulturą oraz religią. Polska propozycja spotkała się z aprobatą części państw Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Członkowie Komitetu Społecznego jednomyślnie zadecydowali o potrzebie zorganizowania międzynarodowej konferencji, której celem będzie przedstawienie polskiego stanowiska pozostałym krajom unijnym.

Przyszłość rynku pracy w Polsce

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska przedstawiła członkom Komitetu Społecznego projekt Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018. Głównym celem planu jest zwiększenie zatrudnienia osób młodych i tych w wieku przedemerytalnym, kobiet oraz osób z niepełnosprawnościami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa zatrudnienia.

Wyzwania rynku pracy

Trwały wzrost gospodarczy i niska stopa bezrobocia w połączeniu ze starzeniem się społeczeństwa spowoduje w najbliższym czasie niedobór pracowników. By temu zapobiec niezbędna będzie aktywizacja niewykorzystanych zasobów na rynku pracy, w tym osób bezrobotnych, oraz otwarcie się na pracowników cudzoziemskich.

Stosunkowo niska aktywność zawodowa kobiet często spowodowana jest problemem godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym. Rozwiązaniem może być zwiększenie opieki instytucjonalnej oraz rozwój telepracy. Istnieją także niewykorzystane zasoby pracy w rolnictwie. By je zaktywizować potrzebne są działania ułatwiające nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji. Wyzwaniem jest też niedopasowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy. Aby temu zapobiegać należy m.in. wprowadzić zmiany w systemie kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczenia się przez cały okres życia zawodowego. Problemem polskiego rynku pracy jest też zjawisko zatrudnienia na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Poczucie braku stabilizacji często przekłada się na odraczanie decyzji o posiadaniu dzieci, co dalej pogłębia zjawisko starzenia się społeczeństwa.

Na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, tych które mogą pracować, rząd zamierza przeznaczyć ok. 3 mld zł ze środków PFRON. To niemal połowa całego budżetu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia.


Zobacz także