Komitet Społeczny Rady Ministrów o projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koncepcji Rady Młodzieży RP

„Młodzi ludzie chcą aktywnie włączać się w procesy decyzyjne w państwie. Naszym obowiązkiem jest rozwijanie postaw służby publicznej wśród kolejnych pokoleń Polaków” – powiedziała wicepremier Beata Szydło. „Rada Młodzieży RP to interesująca inicjatywa, która może znacznie wzbogacić życie społeczne w Polsce” – dodała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.


Fot. Piotr Tracz

Udział młodzieży w kształtowaniu polityki państwa

Ochrona praw i interesów młodzieży, udział w tworzeniu, wspieranie i upowszechnianie polityki młodzieżowej, popularyzacja idei wolontariatu wśród młodzieży – to proponowane cele działania Rady Młodzieży RP. Adam Janczewski ze Stowarzyszenia na Rzecz Powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej zaproponował wprowadzenie systemowych rozwiązań, dających młodym ludziom narzędzia do realnego działania. W jej skład mają wejść Młodzieżowe Rady Miast, stowarzyszenia, fundacje, a także osoby niezrzeszone w żadnych organizacjach.

Rada Młodzieży RP miałaby przede wszystkim opiniować akty prawne, współpracować z administracją w kształtowaniu polityki młodzieżowej, a także inicjować działania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego, nauki, kultury i sportu. Ma także działać zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim i być partnerem dla władz do dyskusji w kwestiach związanych z najmłodszym pokoleniem.

Obecnie w Polsce działa ponad 400 młodzieżowych rad miast i gmin, zrzeszających ponad 5,5 tys. osób. Działaniem zmierzającym do zapewnienia młodym ludziom partycypacji w podejmowaniu decyzji na szczeblu krajowym było utworzenie przez Ministra Edukacji Narodowej w 2016 r. Rady Dzieci i Młodzieży RP. Obecnie postuluje się przekształcenie tego organu w Radę Młodzieży RP.

Komitet Społeczny Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował inicjatywę podjętą przez Stowarzyszenie na Rzecz Powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.

Lepsze gospodarowanie odpadami

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk przedstawił propozycje zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany mają na celu m.in. ograniczenie występowania tzw. dzikich wysypisk oraz odbiurokratyzowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ustawie przewidziano wzmocnienie nadzoru gmin nad firmami odbierającymi odpady komunalne. Zaproponowano również zwolnienie właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne w przypadku posiadania przydomowego kompostownika. Wprowadzona zostanie możliwości zbierania odpadów komunalnych w workach – dotychczas przepisy odnosiły się jedynie do odpadów zbieranych w pojemnikach.

Aby poszerzyć możliwości prawidłowego pozbywania się odpadów rada gminy będzie mogła postanowić o przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych innych odpadów, np. pochodzących z działalności gospodarczej lub działalności rolniczej (za dodatkową opłatą, którą określi gmina).

Minister Kowalczyk poinformował członków Komitetu, że projekt jest szeroko konsultowany, zarówno z branżą zajmującą się odpadami, jak i korporacjami samorządowymi. „Poszczególne strony mają różne interesy, ale zbieramy wszelkie uwagi. Nie wykluczam, że w wyniku dialogu założenia ustawy będą jeszcze modyfikowane”- podkreślił minister środowiska.

Komitet Społeczny Rady Ministrów zapoznał się z propozycjami zmian i przekazał dokument do dalszych konsultacji na poziomie międzyresortowym w celu uzupełnienia zgłoszonych uwag.


Zobacz także