Komitet Społeczny Rady Ministrów o polityce ludnościowej

Mamy zdiagnozowane główne szanse i zagrożenia związane ze zmianami demograficznymi w naszym kraju. W oparciu o tę wiedzę będziemy wytyczać kierunki działań rządu w obszarze polityki ludnościowej– powiedziała Beata Szydło, szefowa KSRM.


Wicepremier Beata Szydło ze współpracownikami siedzi na tle godła i biało-czerwonych flag.

Raport Rządowej Rady Ludnościowej

Prof. Józefina Hrynkiewicz przedstawiła członkom Komitetu roczny raport Rządowej Rady Ludnościowej pt. Sytuacja demograficzna Polski 2017-2018.

Rekomendacje Rady obejmują szeroki zakres obszarów mających wpływ na sytuację demograficzną kraju, dlatego Przewodnicząca KSRM zarekomendowała realizację, wypracowanego w toku uzgodnień, postulatu dot. powołania pełnomocnika rządu ds. polityki ludnościowej. Pozwoliłoby to na lepszą koordynację zadań realizowanych przez rząd w ramach szeroko rozumianej polityki ludnościowej.

Zintegrowana Strategia Umiejętności

Komitet Społeczny zajął się także przygotowanym przez resort edukacji narodowej dokumentem poświęconym zintegrowanej strategii umiejętności.

Jego głównym celem jest umożliwienie zarówno młodym, jak i starszym osobom, stałego podnoszenia kompetencji. To pozwoli na lepsze dostosowanie do zmieniającego się rynku pracy i efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału Polaków – powiedziała Marzena Machałek, wiceminister w resorcie edukacji narodowej.

Rozwój społeczny i gospodarczy naszego kraju w dużej mierze opiera się na umiejętnościach Polaków. Pozwalają one na podejmowanie satysfakcjonującej pracy i pełne wykorzystanie własnego potencjału. Stanowią także o rozwoju cywilizacyjnym kraju. Dlatego powstała Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030. Wyznacza ona główne kierunki działań rządu w obszarze rozwoju umiejętności Polaków, niezbędnego do realizacji celów polityki gospodarczej i społecznej państwa.

Prawa pacjenta

Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, przedstawiła członkom KSRM założenia zmian w ustawie o prawach pacjenta. W ich myśl rodzice lub opiekunowie dziecka przebywającego w zakładzie leczniczym nie mogą ponosić kosztów za sam tylko fakt przebywania przy dziecku. Opłata może zostać pobrana jedynie za użytkowanie pościeli lub dodatkowego łóżka czy wydane przez szpital posiłki.

Dziecko ma prawo do tego, by w trakcie pobytu w szpitalu czuwali przy nim rodzice. Ich obecność nie tylko łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, lecz także przyspiesza proces leczenia. Dlatego nie można obciążać ich opłatami za samo tylko przebywanie przy łóżku małego pacjenta – powiedziała Beata Szydło, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

W takim samym zakresie rozwiązanie to dotyczy pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Komitet Społeczny pozytywnie zaopiniował omówione dokumenty i przekazał je do dalszych prac legislacyjnych.


Zobacz także