Komitet Społeczny Rady Ministrów o perspektywach rozwoju życia rodzinnego i opiece zdrowotnej nad seniorami

Życie w rodzinie potrzebuje szczególnego wsparcia i ochrony. Cieszymy się, że sytuacja materialna rodziców i dzieci w Polsce stale się poprawia. Potrzebujemy jednak kolejnych impulsów, które pozwolą na stały i zrównoważony wzrost jakości życia polskiego społeczeństwa. Dlatego, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przygotowaliśmy kierunkowe rekomendacje stawiające życie rodzinne w centrum zainteresowania rządu – powiedziała wicepremier Beata Szydło. W efekcie uwarunkowań demograficznych nasze społeczeństwo się starzeje. Musimy więc zająć się problemem dostępności świadczeń zdrowotnych dla seniorów. Konieczne są usprawnienia w systemie opieki nad osobami starszymi – dodała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.       


Budynek KPRM.

Wzmocnienie roli rodziny w życiu społecznym

Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął stanowisko dotyczące młodzieży, małżeństwa i rodziny. Zaznaczono w nim, że do polityki rodzinnej i społecznej należy podchodzić w sposób zintegrowany. Polega to na kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych, w oparciu o zaangażowanie wszystkich resortów.

W dokumencie podkreślono, że konieczne są pilne działania wzmacniające trwałość małżeństw, ograniczające falę rozwodów oraz profilaktykę rodzinną. Członkowie Komitetu rekomendują oparcie polityki państwa na polityce promowania rodziny i wartości z nią związanych polegającej na ukierunkowaniu myślenia oraz działania ministerstw i instytucji państwowych na rodzinę.

Stanowisko Komitetu Społecznego to efekt współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją państwową. Moje doświadczenia wynikające z przygotowywania programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzania go w życie przez rząd, którym miałam zaszczyt kierować, pokazuje, że bezpośrednia rozmowa z Polakami przynosi doskonałe efekty. Tak też traktuję dialog z przedstawicielami sektora pozarządowego – wskazała przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów.

Rekomendacje zostały wypracowane przy współpracy m.in. ze Związkiem Dużych Rodzin 3+, Instytutem Profilaktyki Zintegrowanej i Fundacją Mamy i Taty. 

Senior w systemie ochrony zdrowia

W ciągu kilku następnych dekad znacznie wzrośnie liczba osób w podeszłym wieku, w tym wymagających trwałej opieki, leczenia i rehabilitacji. Dlatego Komitet Społeczny Rady Ministrów wysłuchał informacji Bartłomieja Chmielowca – Rzecznika Praw Pacjenta (RPP), który omówił sytuację osób starszych w systemie służby zdrowia.

Rzecznik Praw Pacjenta poruszył temat tworzenia geriatrycznych oddziałów rehabilitacyjnych. Mówił również o obowiązku wprowadzenia konsultacji geriatrycznej w przypadku hospitalizowania osoby w podeszłym wieku na oddziale innym niż geriatryczny. Rzecznik postulował również wprowadzenie w życie Standardów opieki geriatrycznej, które kompleksowo opisywałyby rozwiązania w służbie zdrowia kierowane do osób starszych.

Jednym z najistotniejszych problemów opieki nad seniorami jest stały wzrost zapotrzebowania na świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i opiekuńcze związane ze starzeniem się Polaków. Brakuje także personelu i placówek świadczących usługi medyczne i pielęgniarsko-opiekuńcze. W związku z tym – zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta – system opieki geriatrycznej powinien dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu byłaby objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie płynnie powróciła do swojego domu. Dzięki temu poprawiłby się stopień samodzielności seniorów, a opiekujące się nimi rodziny otrzymywałyby pomoc.

Rzecznik Praw Pacjenta rekomendował również zmianę programu nauki na studiach medycznych. W jego opinii przedmioty geriatria i gerontologia powinny być obowiązkowe i kończyć się egzaminem. Zaproponował także wprowadzenie zajęć dotyczących umiejętności skutecznego komunikowania się personelu medycznego z pacjentami i ich bliskimi.

Decyzją Komitetu ustalono, że w trybie roboczym będą prowadzone międzyresortowe prace nad zmianami legislacyjnymi dotyczącymi uprawnień RPP w zakresie kontroli Domów Pomocy Społecznej (w tym prywatnych domów opieki) i placówek świadczących tożsame usługi w zakresie dostępu podopiecznych do świadczeń zdrowotnych.   

                                                       


Zobacz także