Komitet do spraw Pożytku Publicznego za powołaniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

2 lipca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Głównym tematem obrad był zgłoszony przez przewodniczącego Komitetu, Wiceprezesa Rady Ministrów Piotra Glińskiego projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który powołuje do życia Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.


Wicepremier Piotr Gliński wraz ze współpracownikami podczas komitetu.
Fot. Adam Guz / KPRM

Będzie to instytucja dialogu obywatelskiego pomiędzy przedstawicielami władz publicznych a reprezentantami młodzieży zrzeszonej w organizacjach pozarządowych, młodzieżowych radach gmin i Parlamencie Studentów. Postulat powołania takiej instytucji znalazł się w przygotowanym przez młodzieżowe środowiska obywatelskie programie Wizja dla Młodego Pokolenia z 2015 roku oraz konkluzjach z cyklu konferencji organizowanych przez Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem, Komitet do spraw Pożytku Publicznego jednogłośnie przyjął uchwałę pozytywnie opiniująca proponowane rozwiązania.


Zobacz także