Forum dla Rodziny w Gdańsku: Jak pomagać rodzinom zagrożonym przemocą?

W poniedziałek eksperci, przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz rządu rozmawiali o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo rodziny i pomóc tym, które są zagrożone.


Debata podczas Forum dla Rodziny

Rozmawiamy o polityce prorodzinnej

Debata w Gdańsku była kolejną z cyklu regionalnych konferencji poświęconych polityce prorodzinnej „Forum dla Rodziny”.

W czasie Forum dla Rodziny odbyło się szereg paneli tematycznych poświęconych m.in. działaniom państwa w ramach przeciwdziałaniu przemocy, istocie bezpieczeństwa rodziny, równości, wsparciu kobiet zagrożonych przemocą, działaniom Policji, rozwodom i mediacji, a także rozwiązaniom stosowanym lokalnie w Gdańsku.

W Forum udział wzięli m.in. Wicewojewoda Pomorski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Wiceprezydent Gdańska, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Wiceszef IT Wirtualnej Polski, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawicielka Fundacji „Pomoc Kobietom i Dzieciom”.

Było to drugie z kolei regionalne Forum dla Rodziny. Pierwsze odbyło się w Dąbrowie Górniczej i było poświęcone wyzwaniom, które niosą za sobą zmiany demograficznym i społeczne zachodzące w Polsce. Kolejne będą odbywały się w różnych częściach kraju i będą poświęcone m.in. opiece nad dzieckiem, wsparciu państwa w uzyskaniu własnego mieszkania i programowi dofinansowania in vitro.

Dzięki wnioskom z debat regionalnych zdefiniujemy problemy i wyzwania. Na początku przyszłego roku w Warszawie cały cykl spotkań i debat zostanie podsumowany oraz zostaną określone rekomendacje dla rządu w tym obszarze.

W październiku premier Donald Tusk i ministrowie 6 kluczowych ministerstw spotkali się w Warszawie z przedstawicielami różnych środowisk, którym leży na sercu dobro rodziny, by wspólnie dyskutować na temat zarówno bieżących, jak i długofalowych działań w tym obszarze. Podczas Forum podsumowaliśmy działania z ostatnich kilku lat, a szczególnie roku 2013 - Roku Rodziny.

Co robimy na rzecz walki z przemocą w rodzinie?

  • Wprowadzono ustawowy zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci (1 sierpnia 2010 r.).
  • Umożliwiono uzyskanie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
  • Wzmocniono ochronę osób dotkniętych przemocą m.in. przez wprowadzenie osobnej procedury regulującej nakaz opuszczenia przez osobę stosującą przemoc wspólnego mieszkania czy też wprowadzenie nowych środków karnych - zakazu zbliżania się do określonych osób, w tym pokrzywdzonego na określoną odległości oraz zakazu kontaktowania się.
  • Trwa realizacja programu pilotażowego mającego na celu podniesienie kompetencji policjantów w sytuacjach interwencji w rodzinach zagrożonych przemocą. Wprowadzono m.in. kwestionariusz służący do oceny ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w rodzinach dotkniętych przemocą. W ramach programu przeszkolono już 464 policjantów, a od 1 stycznia 2014 r. nowych narzędzi będą używali funkcjonariusze w całym kraju.
  • W ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” utworzono 15 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Można tam uzyskać bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną oraz wsparcie w uzyskaniu np. pomocy socjalnej.
  • Opracowano już projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020. Ma on przyczynić się m.in. do ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, pomóc w oddziaływaniu na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi szereg działań mających na celu popularyzację mediacji, a także przedstawienie korzyści wynikających z stosowania tej instytucji zwłaszcza w sprawach rodzinnych.

Więcej o polityce prorodzinnej rządu na www.rodzina.gov.pl


Zobacz także