Exposé premier Ewy Kopacz

„Nie proszę dziś o sto dni spokoju, ale o sto dni współpracy” – podkreśliła szefowa rządu przedstawiając w Sejmie plany i priorytety swojego gabinetu.


Premier Ewa Kopacz wchodzi na mównicę sejmową 1 z 8
Fot. M. Śmiarowski/KPRM

Stenogram z expose premier Ewy Kopacz

Jestem lekarzem, to szczególna misja i powołanie, w niej zawiera się zaangażowanie, szacunek i chęć pomocy każdemu człowiekowi. Lekarz nie pyta o poglądy i przekonania, tak właśnie rozumiem swoją rolę – podkreśliła premier Ewa Kopacz.

Polityka zagraniczna

Odbudowa zaufania obywateli wymaga zbudowanie ponadpartyjnego porozumienia w sprawach, które są polską racją stanu, czyli polityce zagranicznej i obronnej – powiedziała premier Ewa Kopacz. Podkreśliła, że musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo i szacunek dla Polski w Europie i na świecie. Dodała, że wymaga to pogłębionej debaty, także z opozycją, której wsparcie będzie kluczowe.

Premier Ewa Kopacz poinformowała, że do końca października szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) przedstawi informację o polityce zagranicznej.

Polityka zagraniczna musi być oparta o system wartości, które są tak silne jak determinacja do ich obrony – powiedziała szefowa polskiego rządu. Zaznaczyła, że sytuacja na Ukrainie pokazała jak ważna w obliczu autorytaryzmu i chaosu jest solidarność państw demokratycznych. Dodała, że ważne jest to, że nie musimy sami mierzyć się z tym wyzwaniem, gdyż stoi z nami Unia Europejska (UE) i NATO.

Jest racją stanu niedopuszczenie do rozwodnienia stanowiska Zachodu i niedopuszczenie do osamotnienia Polski w wyniku stawiania sobie nierealistycznych celów – powiedziała.

Celem mojego rządu będzie prowadzenie pragmatycznej polityki wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Dla Polski kluczowe jest ustanie walk na Ukrainie oraz konsolidacja państwa ukraińskiego – powiedziała.

Dodała, że nie oznacza to zgody na zabór suwerennego terytorium ukraińskiego ani zmiany granic w Europie za pomocą siły.

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że wspieramy proeuropejski kierunek rozwoju Ukrainy ale nie zastąpimy Ukraińców w reformowaniu ich kraju.

Nasz kraj będzie zabiegać o to, by UE wcieliła w życie idee solidarności energetycznej – powiedziała premier Ewa Kopacz. Dodała, że Polska będzie aktywnie wspierać budowę Unii Energetycznej, czyli planu zmniejszenia zależności energetycznej Unii Europejskiej.

Rząd będzie przekonywał UE, by skutecznie doprowadzić do ukrócenia praktyk monopolistycznych i manipulacji cenowych na rynku gazu.

Na październikowym posiedzeniu Rady Europejskiej będzie rozpatrywany projekt nowych celów redukcyjnych emisji gazów. Mój  rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla polskiej gospodarki i wyższe ceny dla konsumentów – zaznaczyła.

Premier Ewa Kopacz poinformowała, że rząd będzie zabiegać o jak najszybsze podpisanie umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu między UE, a USA.

Podkreśliła, że w obliczu tego co dzieje się na Ukrainie, tym ważniejsze jest zacieśnianie współpracy z USA. Dodała, że rząd będzie zabiegał o wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce.

Bezpieczeństwo Polski

Mój rząd zapewni Polsce i Polakom bezpieczeństwo. Realizując ten cel zwiększymy wydatki obronne od 2016 r. do 2 proc PKB – powiedziała. Oznacza to dodatkowe 800 mln zł na nowoczesny sprzęt dla wojska polskiego.

Modernizując naszą armię będziemy budować innowacyjny potencjał polskiego przemysłu obronnego - podkreśliła szefowa rządu.

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że w listopadzie zostanie przedstawiony plan zwiększenia bezpieczeństwa kraju. Szefowa rządu podkreśliła m.in., że jedną z istotnych kwestii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, jest współpraca sił zbrojnych z służbami porządkowymi - m.in. policją czy Strażą Graniczną.

Przeznaczymy od początku 2015 roku dodatkowe 39 mln zł dla żołnierzy, premiując dłuższy okres służby oficerów i podoficerów - powiedziała premier Ewa Kopacz.

Zaznaczyła, że rząd będzie pamiętać także o weteranach, którzy narażali swoje życie i zdrowie w służbie ojczyzny. Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że w grudniu otworzy centrum weterana misji poza granicami kraju, które ma być praktycznym wyrazem szacunku dla jego żołnierzy.

Szefowa polskiego rządu zwróciła się do obecnego na galerii sejmowej żołnierza. Pułkownik Leszek Stępień, weteran Afganistanu, który ciężko ranny, własnym zdrowiem zapłacił za służbę ojczyźnie. Panie pułkowniku, w imieniu wszystkich Polaków bardzo dziękuję – powiedziała.

Strefa euro

Premier zapowiedziała, że wzmocniona strefa euro i stabilna polska gospodarka to dwa kryteria, które najlepiej określają moment przyjęcia europejskiej waluty przez Polskę. Musimy spełnić wszystkie kryteria, bo to jest dobre dla polskiej gospodarki, a strefa euro musi wdrożyć instrumenty, które zabezpieczą ją przed kolejnymi kryzysami – podkreśliła Ewa Kopacz.

Gospodarka

Na początku 2015 r. minister finansów przedstawi założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. To, co planowano osiągnąć w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy – podkreśliła premier Ewa Kopacz.

Szefowa rządu zapowiedziała przygotowanie ustawy antykryzysowej, dzięki której firmy, które straciły na rosyjskim embargu będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń, szkoleń pracowników bądź otrzymają refundację składek na ZUS. W ramach tej pomocy będzie można skorzystać do kwoty 500 mln zł z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Do końca roku powołany zostanie fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, bardzo ważny ze względu na coraz częstsze przypadki braku terminowej zapłaty rolnikom za dostarczony towar lub drastyczne spadki cen skupu. Fundusz utworzą odpisy w wysokości 0,2 proc. od wartości sprzedanych produktów.

Premier zapowiedziała, że w 2015 r. wprowadzone będą konkretne ułatwienia dla podatników, takie jak system e-podatki czy zmiany w administracji podatkowej. Jak zapewniła, podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie, a pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli nie tylko w sprawach dotyczących podatków, ale także z zakresu działania innych instytucji, takich jak ZUS czy Służba Celna.

Ewa Kopacz obiecała, że Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 mld zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości, a program de minimis, czyli gwarancji kredytowych dla mikro i małych przedsiębiorców zostanie wydłużony do 2016 r. i rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji.

Szefowa rządu zobowiązała ministra infrastruktury i rozwoju do przyspieszenia prac nad kodeksem budowlanym tak, by na początku przyszłego roku trafił on do parlamentu.

Polskie górnictwo

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że celem rządu jest ochrona polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją, unowocześnienie i restrukturyzacja branży oraz niższe koszty energii. Będziemy wspierać rozwój nowoczesnych technologii węglowych i obniżenie kosztów funkcjonowania kopalni, by polski węgiel mógł być konkurencyjny na rynku – obiecała szefowa rządu.

Polityka prorodzinna

Bezpieczna przyszłość Polski oznacza, że musimy podjąć wyzwanie związane z kryzysem demograficznym. Urodzenie i posiadanie dziecka musi się cieszyć szczególnym wsparciem naszego państwa – powiedziała premier Ewa Kopacz.

Mój rząd przeznaczy dodatkowe środki na budowę żłobków i przedszkoli – zapowiedziała. W roku 2015 zwiększymy nakłady na budowę żłobków z 50 mln zł do 100 mln zł. W latach 2015-2020 przeznaczymy ponad 2 mld zł na wsparcie budowy przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

Szefowa rządu podkreśliła, że rząd chce, aby od 2016 roku z urlopów rodzicielskich mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy takiej możliwości do tej pory nie mieli. Chodzi o rodziców bezrobotnych i pracujących na umowy o dzieło, studentów i rolników. Otrzymają oni nowe świadczenia rodzicielskie w wysokości ok. 1000 zł, które będzie można pobierać przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka. W przypadku urodzenia bliźniaków lub trojaczków i więcej dzieci będzie to odpowiednio dłużej.

Dziś jeśli rodzice przekroczą próg dochodowy uprawniający ich do świadczeń choćby o złotówkę tracą całe świadczenia. Rząd proponuje w związku z tym zasadę „złotówka za złotówkę”. Oznacza ona, że zamiast zabierać rodzicom całe świadczenie rząd pomniejszy je tylko o taką kwotę o jaką przekroczyli próg uprawniający do świadczenia. Rozwiązanie to wejdzie w życie od 2016 r.

Edukacja

Przyspieszymy wprowadzenie regulacji bezwzględnie likwidujących tak zwane śmieciowe jedzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach już od 1 września 2015 roku – zapowiedziała premier Ewa Kopacz.

Szefowa rządu podkreśliła też znaczenie bezpieczeństwa fizycznego dzieci. Chciałabym, aby samorządy we współpracy z rodzicami mogły decydować o zakresie monitoringu w szkołach – zaznaczyła. Rząd dofinansuje ten projekt w wysokości 50 procent kosztów zakupu instalacji monitoringu. Pozostałe 50 procent zapewnią samorządy. Program ma zacząć działać od 2016 r.

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że w przyszłym roku będzie bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych zaopatrzone zostaną w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia 2017 r.

Jeszcze w tym roku minister edukacji rozpocznie wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami – zapowiedziała. Dodała, że dzięki temu młodzi ludzie będą mogli uzyskać solidne ogólne wykształcenie, konkretne kwalifikacje, ale też będzie im łatwiej znaleźć pracę po skończeniu studiów.

Nauka i szkolnictwo wyższe

Chciałabym aby administracja publiczna pomogła rozwiązać problem wchodzenia na rynek pracy i dlatego zaproponuję program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej – powiedziała premier Ewa Kopacz.

Rząd zaproponuje najzdolniejszym młodym Polakom, by począwszy od 2016 r. roku, mieli możliwość studiowania na najlepszych uczelniach zagranicznych. Ma to być  finansowane przez rząd. Warunkiem jest przepracowanie w Polsce co najmniej pięciu lat po powrocie ze studiów.

Będziemy wspierać rozwój polskiej nauki, będziemy zwiększać jej finansowanie do poziomu 2 procent PKB do roku 2020 – zapowiedziała także premier Ewa Kopacz. 

Infrastruktura

Premier Ewa Kopacz podkreśliła, że do końca roku oddamy do użytku ponad 160 km dróg ekspresowych i podpiszemy umowy na budowę kolejnych 300 km. Natomiast do końca 2015 roku oddanych zostanie 250 km dróg ekspresowych i zostaną podpisane umowy na kolejne pół tysiąca kilometrów.

W latach 2014-2020 zbudowanych zostanie w Polsce 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za 93 mld zł. Premier zapowiedziała, że do użytku zostanie oddana pełna sieć autostrad: A1, A2 i A4 oraz dróg ekspresowych, w tym m.in. S3, S5, S6, S7, S8 i S17 oraz cała obwodnica Warszawy.

W 2015 roku na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł, a na koniec kadencji około 70 proc. taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana – poinformowała premier.

Szefowa rządu zapowiedziała zwiększanie przepustowości polskich portów i poprawę infrastruktury dostępowej od strony lądu. Na te cele wydamy w 2015 roku ponad 1 mld, a do końca roku 2020  ponad 11 mld zł – podkreśliła premier. Nowa perspektywa finansowa UE przełoży się także na rozwój transportu i komunikacji w miastach.

Rewolucja cyfrowa

Premier zapowiedziała wprowadzenie systemu, dzięki któremu każdy Polak posiadający telefon komórkowy czy oglądający telewizję publiczną będzie powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych.

Kultura

Szefowa rządu obiecała wdrożenie projektu Kultura Dostępna, dzięki któremu pojawią się tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów, darmowe lekcje w instytucjach kultury dla dzieci i młodzieży, i specjalne oferty dla seniorów. Będziemy dbać o bogatszą ofertę w bibliotekach i poszerzać darmowy dostęp przez Internet do książek, nagrań koncertów i spektakli teatralnych objętych prawem autorskim – zapowiedziała premier. 

Polityka senioralna

Jestem dumna, że w polskiej tradycji troska o ludzi starszych, ich zdrowie i bezpieczeństwo, zajmuje tak ważne miejsce – powiedziała szefowa rządu.

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała stworzenie instytucji dziennych domów opieki, w których seniorzy znaleźliby opiekę medyczną, ofertę ciekawego spędzenia czasu i poczucie bezpieczeństwa. Stworzenie domów opieki będzie sfinansowane ze środków europejskich. Koszty pobytów seniora w takim miejscu w jednej trzeciej pokrywałby budżet państwa, w jednej trzeciej samorząd terytorialny i w jednej trzeciej osoby prywatne, on sam lub jego opiekunowie.

Chciałabym także podtrzymać zobowiązanie dane seniorom, że rząd zrealizuje obietnicę waloryzacji emerytur – zaznaczyła. W 2015 r. rząd przeznaczy na ten cel 3,8 mld zł.

Planowane jest także stworzenie Instytutu Geriatrii. Ma to być specjalny ośrodek leczenia i opieki nad osobami starszymi. Powołanie takiej instytucji umożliwi wyedukowanie i wykształcenie większej liczby lekarzy geriatrów.

Służba zdrowia

Głównym zadaniem ministra zdrowia w 2015 r. będzie bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów kolejkowego i onkologicznego.

Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że od 2015 r. rząd sfinansuje specjalizację lekarzy w ramach rezydentów wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012 -2015. Jest ich dziś 3,5 tys. - Dzięki temu do polskich szpitali i przychodni trafią młodzi i zdolni lekarze rezydenci, co skróci czas oczekiwania na wizyty lekarskie – dodała.

Podkreśliła, że może się to też przyczynić do powrotu gabinetów stomatologicznych do szkół. Zainteresowane samorządy będą mogły wyposażyć gabinety stomatologiczne korzystając z funduszy unijnych.

Prawo dla każdego

Zbyt często w naszym kraju barierą do skorzystania z dobrej usługi prawnej są pieniądze – powiedziała premier Ewa Kopacz. Rząd zaproponuje w związku z tym program „Prawo dla każdego”. Wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich program, dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych, zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Współpraca i porozumienie

Premier Ewa Kopacz zakończyła swoje expose prośbą o współpracę i porozumienie. Właśnie tego oczekują dziś od nas wszyscy Polacy – podkreśliła.


Zobacz także