Exposé premier Beaty Szydło

„Dla rządu RP rzeczą nadrzędną jest bezpieczeństwo Polek i Polaków” – mówiła premier Beata Szydło. Szefowa rządu przedstawiła w Sejmie plany i priorytety swojego gabinetu. Obok bezpieczeństwa Polski główny akcent położyła na rozwój Polski.


Premier Beata Szydło podczas wygłaszania expose (zdjęcie 1) 1 z 8
fot. KPRM

Bezpieczeństwo Polski

Staję dzisiaj przed wami jako jedna z was. Staję przed państwem w wyjątkowej sytuacji – mówiła premier Beata Szydło odnosząc się do zamachów terrorystycznych we Francji sprzed kilku dni.

Szefowa rządu podkreślała, że obejmuje urząd premiera RP w szczególnym czasie, w którym wartości zachodniej cywilizacji są poddane atakom. Świat budowany na wartościach wolności, demokracji i tolerancji, atakowany jest przez tych, którzy nie szanują praw innych do wolności. Nie zgadzamy się na taką wizję świata. Będziemy współpracować solidarnie z państwami Europy w walce z terroryzmem – podkreślała premier Beata Szydło. Dla rządu RP rzeczą nadrzędną jest bezpieczeństwo Polek i Polaków – dodała.

Dobra zmiana dla Polski

Musimy jasno powiedzieć - polska polityka powinna być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność oraz słuchanie obywateli – tym będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i pychą – mówiła premier Beata Szydło podkreślając, że 25 października Polacy opowiedzieli się za zmianą. Tym małym codziennym sprawom moich rodaków chcę służyć – dodała.

3 x rozwój

Program naszego rządu mogę streścić w jednym zdaniu – po pierwsze - rozwój, po drugie - rozwój, po trzecie - rozwój. Musimy wyrwać się z pułapki średniego rozwoju – powiedziała premier. Dziś zawieramy z Polakami kontrakt na cztery lata. Jeśli Polacy będą zadowoleni z wprowadzonych zmian, wierzę, że przedłużą ten kontrakt o kolejne cztery lata – dodała szefowa rządu.

Plan na pierwszych 100 dni rządu

Po pierwsze 500 złotych na dziecko, począwszy od drugiego, a w rodzinach o mniejszych dochodach od pierwszego dziecka. Dziecko to nie koszt to inwestycja – powiedziała premier Beata Szydło nawiązując do pierwszych decyzji, które podejmie jej rząd.

Kolejne zaplanowane na pierwszych 100 dni działania rządu to obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, podniesienie do 8 tys. zł kwoty wolnej od podatku, wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób od 75 roku życia i podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 12 zł.

Będziemy rozmawiać z Polakami tak, jak rozmawialiśmy w kampanii. Będziemy rozmawiać i słuchać, a co najważniejsze słyszeć, co mówią do nas Polacy. Razem damy radę – mówiła szefowa rządu.

Gospodarka

Zarówno przedsiębiorcy jak i kandydaci na przedsiębiorców napotykają na poważne przeszkody – brak kapitału własnego, brak zdolności kredytowych, bariery biurokratyczne, zaburzenia czystych zasad gry rynkowych” – mówiła premier Szydło w Sejmie. Jak wskazała, wszystkie te przeszkody można w znacznym stopniu przełamać. „To szczególnie ważne dla ludzi młodych, aby chcieli i mogli znaleźć  swoje życiowe szanse w naszym kraju – dodała.

Premier zapowiedziała m.in. wprowadzenie czytelnych reguł odnoszących się do zamówień publicznych i obniżenie CIT dla małych przedsiębiorców do 15 proc.

Mamy program, który doprowadzi do tego, że małe firmy będą średnimi, średnie dużymi, a duże będą konkurowały na rynku globalnym – mówiła premier.  Ten program to m.in. podwójny odpis inwestycyjny dla przedsiębiorców, którzy będą reinwestowali pieniądze w rozwój swoich firm.  Będzie to oznaczało aktywizację wielkiej rezerwy dla rozwoju.

Inną wielką rezerwą jest potencjał intelektualny Polaków. Można wykorzystać go lepiej. Nauka może ściśle współpracować z biznesem – mówiła szefowa rządu.

Premier zapowiedziała utworzenie Narodowego Forum Przedsiębiorców przy Prezesie Rady Ministrów. „Musimy stworzyć zaplecze naukowo-badawcze dla małych i średnich przedsiębiorców” – powiedziała.

Projekt biliona zł na rozwój

Premier Beata Szydło mówiła podczas swojego exposé o aktywizacji polskiego kapitału na rzecz rozwoju – kwota biliona złotych jest symbolem tego wielkiego przedsięwzięcia.  Chodzi o znaczne zwiększenie udziału inwestycji w PKB, bo dzisiejszy poziom 20 proc. to niewiele.  

Szefowa rządu podkreśliła, że po pierwsze konieczne jest efektywniejsze wykorzystanie środków europejskich. Drugim zasobem, który rząd planuje wykorzystać pod kątem inwestycji są środki banków. Chodzi o wykorzystanie systemu niskooprocentowanych pożyczek na cele rozwojowe na wzór instrumentów stosowanych przez Europejski Bank Centralny. Zastosowanie tej metody wymaga współpracy z bankiem narodowym, ale pozwoli na  zmniejszenie luki kredytowej, która ogranicza wejścia na rynek i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Trzeci zasób to kilkaset miliardów oszczędności przedsiębiorstw, które mogą być inwestowane. System zachęt inwestycyjnych, amortyzacja inwestycji w ciągu roku, a nawet podwójna amortyzacja przy inwestycjach innowacyjnych, powinny sprzyjać ich uruchomieniu. Dzięki temu kapitał bankowy i kapitał przedsiębiorstw zostanie obudzony.

Czwarty zasób będzie uruchomiony poprzez wzmocnienie Banku Gospodarstwa Krajowego. Premier zapowiedziała zmianę formuły działania Polskich Inwestycji Rozwojowych, których nazwa zmieni się na Inwestycje Polskie. 

Piąty zasób to duże niewykorzystane możliwości przedsiębiorstw państwowych. Można je wykorzystać poprzez stworzenie funduszu inwestycyjnego – mówiła premier Szydło.  

Uruchomiony kapitał ma służyć rozwojowi polskiej przedsiębiorczości. Ma być kierowany w stronę reindustrializacji Polski.  Chodzi również o odbudowę gospodarki morskiej i wsparcie tych dziedzin gospodarki, które mają największe szanse rozwojowe, takich jak przemysł energetyczny, chemiczny, zbrojeniowy, przemysły kreatywny, sektor usług IT. 

Polityka społeczna

Priorytetem mojego rządu będzie wspieranie rodzin– zadeklarowała premier Beata Szydło. Rodzinom – nie tylko młodym – potrzebna jest praca i godna płaca, mieszkania oraz dobra opieka zdrowotna – wyjaśniła szefowa rządu. Premier zapowiedziała, że w tym celu zawarty zostanie pakt o podniesieniu płac pod patronatem państwa między organizacjami pracowniczymi a przedsiębiorcami. Rząd będzie także dążył do likwidacji umów śmieciowych, podnoszenia płacy minimalnej oraz wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł.

Beata Szydło zadeklarowała realizację programu budowy tanich mieszkań. Chodzi o budowę tanich mieszkań na działkach, które za symboliczną opłatą odstąpi państwo czy różne przynależne do niego instytucje – podkreśliła. Mieszkania budowane w tym trybie z kredytów bankowych – co podkreślam – bo nie chodzi o wykorzystywanie środków budżetowych, będą wynajmowane, a czynsz będzie obejmował także długoletnią spłatę kredytu, równoznaczną z powolnym wykupem mieszkania – wyjaśniła premier.

Służba zdrowia

Zdaniem premier, dotychczasowy model organizacji i finansowania służby zdrowia nie sprawdził się. Należy wrócić do programu śp. prof. Zbigniewa Religi. Pacjent nie może być pozycją w bilansie, lekarz księgowym, a szpital przedsiębiorstwem. Służba zdrowia nie może być nastawiona na zysk – podkreśliła szefowa rządu.

Beata Szydło powiedziała, że nie ma innego sposobu, niż powrót do finansowania budżetowego wraz z właściwymi dla niego rygorami. Oceniła także, że potrzebne jest utworzenie państwowej służby ratownictwa medycznego. Zgodnie z zapowiedzią szefowej rządu, realizowany będzie program tworzenia gabinetów stomatologicznych i lekarskich w szkołach.

W pełni doceniam rolę lekarzy i jestem przekonana, że powinni być wysoko nagradzani. Doceniam też w pełni ogromne znaczenie pracy pielęgniarek, ratowników medycznych i innych pracowników służby zdrowia, których dochody są dzisiaj zbyt niskie – powiedziała premier.

Zgodnie z zapowiedzią szefowej rządu, kontynuowana będzie rozbudowa sieci przedszkoli. Naszym celem jest, by były one bezpłatne, przynajmniej dla rodzin o niższych i średnich, a także nieco większych dochodach – podkreśliła premier.

Media publiczne

Obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji – zaznaczyła premier. Jak podkreśliła, media publiczne muszą dysponować środkami, które pozwolą im na rzetelne wypełnianie ich misji.

Szefowa rządu stwierdziła, że media odgrywają ogromną rolę w życiu społecznym. Większość z nich to media prywatne, na które władza polityczna z natury rzeczy nie powinna mieć wpływu" – zaznaczyła. "Szanujemy i będziemy szanować te zasady – zadeklarowała.

Wsparcie dla polskich rolników

Premier Beata Szydła zapowiedziała, że w pierwszych 100 dniach rząd zajmie się kwestią ubezpieczeń rolniczych oraz ochroną polskiej ziemi. Trzeba podjąć sprawę wyrównywania dopłat dla rolników. Nie może być tak, że polscy rolnicy mają inne, gorsze warunki funkcjonowania, niż rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej – podkreślała premier Beata Szydło.

Wyrównywanie szans na wsi i w małych miastach

Nasz rząd jednoznacznie opowiada się przeciwko temu, co określane jest niekiedy jako zwijanie państwa: szkół, bibliotek, domów kultury, placówek pocztowych, komisariatów policji, połączeń, komunikacji. Proces ten musi być zatrzymany, a w wielu wypadkach odwrócony – podkreślała premier Beata Szydło. Dodała przy tym, że musimy dążyć do powrotu do sytuacji, gdy na wsparcie wsi przeznaczone było prawie 3% PKB. Podkreśliła, że konieczne jest wyrównywanie szans i poziomów życia.

Edukacja i nauka

Premier Beata Szydło w swoim exposé odniosła się do kwestii zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Polscy rodzice będą mieli prawo wyboru, bo najlepiej znają swoje dzieci. To oni zdecydują czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku lat 6 czy 7 – podkreślała szefowa rządu.

Powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum to kolejna ważna zapowiedź z exposé premier Beaty Szydło. Odbiurokratyzujemy polską szkołę. Polska szkoła ma uczyć i wychowywać – mówiła szefowa rządu. Odnosiła się również do kwestii odbudowy polskiego szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim i wyższym. Premier Beata Szydło podkreślała także potrzebę odchodzenia od systemu testowego.

Jedną z pierwszych decyzji minister edukacji narodowej będzie zlikwidowanie tak zwanych godzin karcianych - zapowiedziała premier Beata Szydło.

Wiedzę i postawy powinna kształtować szkoła. Elementem tej postawy jest silne poczucie tożsamości narodowej i patriotyzm – powiedziała szefowa rządu o roli szkoły. Dodała przy tym, że trzeba wrócić do pełnego nauczania historii i klasycznego kanonu lektur.

Premier Beata Szydło zapowiedziała zmiany w szkolnictwie wyższym. Naukowcy nie mogą być urzędnikami. Powinni mieć szansę, by kształcić młode pokolenie Polaków i prowadzić prace badawcze, które będą wykorzystywane przez polską gospodarkę. Powinniśmy ich doceniać i doprowadzić, by w wymiarze materialnym i organizacyjnym mieli szansę – mówiła Prezes Rady Ministrów. Podkreśliła również konieczność wdrożenia programu wolności badań i wolności wypowiedzi.

Polityka oświatowa i kulturalna

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że polityka oświatowa i kulturalna musi służyć wzmocnieniu postaw patriotycznych.  Jak wskazała, musi ona szeroko korzystać z możliwości, jakie daje sfera kultury dla odbudowy i budowy polskiej pamięci, nadawania jej wartości, pokazywania bogactwa narodowego dorobku.

Przy wsparciu publicznych środków mają powstawać dzieła, które opowiedzą Polsce i światu o wybitnych Polakach i naszych bohaterach, którzy będą inspiracją dla kolejnych pokoleń rodaków. 

Nie wstydźmy się budować etosu polskich bohaterów – pamiętajmy o nich zawsze –  mówiła premier w Sejmie.

Premier podkreśliła podczas exposé, że polscy twórcy muszą czuć się docenieni przez państwo. Zarówno ci, którzy tworzą tzw. kulturę wysoką oraz ci, którzy tworzą kulturę lokalną i poświęcają się, aby w ten sposób kształcić i wychowywać młodzież. 

Wymiar sprawiedliwości i służby

Zdaniem premier, Polacy często mówią, że polski system sprawiedliwości nie jest sprawiedliwy. Nie jest sprawiedliwy dla tych, którzy są słabsi, którzy są biedni, których nie stać na to, żeby mogli mieć wsparcie ze strony kancelarii adwokackich. Dla tych, którzy uczciwie płacą podatki, ale być może przez nieuwagę nie dopełniają zobowiązań i wtedy są srogo osądzani – powiedziała Beata Szydło.

Czy nie jest wstydem dla polskiego państwa i dla nas wszystkich, że dzisiaj w Polsce zabiera się rodzicom dzieci tylko dlatego, że rodzina ma niskie dochody? – pytała premier.

Według szefowej rządu, przedsiębiorcy czekają na przejrzysty i sprawnie działający system sądownictwa gospodarczego. Zdarza się natomiast, że najwyższe przewidziane prawem wyroki zasądzane są wobec ludzi tylko za to, że walczyli z korupcją. Z korupcją, która jest jednym z najcięższych rodzajów przestępstw, które niszczy państwo i gospodarkę. Tutaj zmiany są niezbędne – powiedziała szefowa rządu.

Beata Szydło podkreśliła, że potrzebne są zmiany odnoszące się do procesu legislacyjnego. Trzeba go zabezpieczyć przed błędami, a także przed pisaniem prawa pod dyktando lobbystów – powiedziała szefowa rządu.

Premier zapowiedziała przyspieszenie procesu modernizacji służb mundurowych. Przywrócony zostanie także właściwy nadzór nad służbami specjalnymi.

Zmiany w administracji rządowej

Naszym celem jest rozwój kraju, rozwój polskiej gospodarki, dlatego centralnym miejscem nowego mechanizmu kierowania będzie Ministerstwo Rozwoju – powiedziała premier Beata Szydło. Nowy resort powstanie z połączenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki, a docelowo przejmie część zadań Ministerstwa Skarbu Państwa. Jego głównym zadaniem będzie wdrożenie planu inwestycyjnego rządu.

W sferze inwestycji infrastrukturalnych rolę zarządzającego pełnić będzie w dalszym ciągu Ministerstwo Infrastruktury oddzielone od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale z poważnym uzupełnieniem o dział budownictwa. Przeprowadzenie programu mieszkaniowego będzie obok budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu i modernizacji kolei, głównym programem realizowanym przez to ministerstwo – podkreśliła premier.

Kolejną zmianą jest powołanie Ministerstwa Energii. Obszar energetyki będzie jednym z głównych odbiorców środków przeznaczonych na rozwój. Wyodrębnienie tego ministerstwa wynika przede wszystkim ze strategicznego charakteru przedmiotu jego działania i ogromnej ilości problemów jakie są tutaj do podjęcia. Wśród tych problemów jest także kwestia górnictwa. Tą sprawą minister energii zajmie się w pierwszej kolejności. Są koncepcje rozwiązania tego trudnego problemu i w porozumieniu z pracownikami górnictwa przystąpimy do ich realizacji – powiedziała szefowa rządu.

Tłumacząc powołanie nowego resortu gospodarki morskej, szefowa rządu podkreśliła potrzebę odbudowy polskiej żeglugi śródlądowej i gospodarki morskiej. Chcemy, by polskie rzeki stały się wielkimi drogami, po których będą płynąć pełne towarów barki zwodowane w rodzimych stoczniach – mówiła premier Beata Szydło.

Ponadto dotychczasowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zostanie zastąpione Ministerstwem Cyfryzacji.

Bezpieczeństwo i polityka zagraniczna

W zakresie polityki zagranicznej obronnej i związanej z tym sprawy bezpieczeństwa kraju, będziemy się kierować trzema priorytetami, będziemy mieć trzy cele. Po pierwsze bezpieczeństwo rozumiane klasycznie, gdy konflikt zbrojny, choć dziś zamrożony toczy się u granic naszego kraju. Po drugie bezpieczeństwo gospodarcze. Szczególnie w sferze energetycznej, a także informatycznej. Po trzecie wreszcie, uzyskanie właściwego statusu i pozycji państwa na arenie międzynarodowej – mówiła premier Beata Szydło. Zaznaczyła, że ważną kwestią jest też rozbudowa polskich sił zbrojnych i inwestycje, tak, by służyły one rozwojowi polskiej gospodarki. Istotne są też działania zmierzające do umocnienia wschodniej flanki NATO.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa energetycznego premier Beata Szydło podkreślała, że będzie ono oparte na polskim węglu, również brunatnym. Szefowa rządu zapowiedziała także dokończenie budowy i rozbudowę obecnego gazoportu oraz możliwość powstania nowego, w okolicach Trójmiasta.

Będziemy się przeciwstawiać podziałom Europy, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i na zewnątrz niej (...) Będziemy zabiegali o silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej – mówiła premier Beata Szydło. Dodała przy tym, że rząd w tym zakresie będzie aktywnie współpracował z prezydentem Andrzejem Dudą.

Sprawa uchodźców uświadamia nam także, że jasno trzeba postawić kwestię solidarności. Polegać ma ona na dzieleniu się tym, co dobre i gotowości do udzielania pomocy, gdy dojdzie do wydarzeń nadzwyczajnych czy niebezpiecznych (...) Nie można jednak nazywać solidarnością prób swego rodzaju eksportu problemów, jakie stworzyły sobie pewne państwa bez jakiegokolwiek udziału innych, które mają być nimi obciążone – mówiła Beata Szydło.

Kolejnym celem gabinetu premier Beaty Szydło jest odbudowa aparatu dyplomatycznego i kontaktów z Polonią wszelkimi możliwymi kanałami. Chcę też jasno zadeklarować, że Polska będzie chronić Polaków mieszkających za granicą, zabiegać o ich właściwe traktowanie, a w razie niebezpieczeństwa ewakuować do kraju – podkreślała szefowa rządu.

Rządowy audyt

Premier Beata Szydło podkreśliła w swoim wystąpieniu, że obowiązkiem władzy jest też podchodzić do swoich zobowiązań uczciwie i rozliczać się z tego, co się deklaruje. Zapowiedziała przeprowadzenie audytu po pracach poprzedniego rządu. Powiemy Polakom, jaka jest sytuacja polskiego państwa – mówiła szefowa rządu.

Rząd gotowy do współpracy

Premier Beata Szydło zadeklarowała, że rząd jest gotowy do współdziałania opartego na zgodzie i porozumieniu. Zaapelowała do wszystkich parlamentarzystów o merytoryczną i zgodną współpracę. Dzisiaj Polacy chcą współpracy i dialogu. Jestem pewna, że razem damy radę wyzwaniom, które stoją przed naszym krajem – mówiła szefowa rządu.


Zobacz także