Działania rządu dotyczące usuwania skutków nawałnic (stan na 24.08.2017 godz. 16:00)

Pakiet zmian legislacyjnych przygotowanych przez rząd premier Beaty Szydło, które upraszczają procedury i przyspieszają działania związane z usuwaniem skutków nawałnic oraz stałe zaangażowanie wszystkich służb – trwa intensywne szacowanie strat i odbudowa domostw, które ucierpiały wskutek niszczycielskiego żywiołu.


Napis premier.gov.pl na białym tle. Godło Polski

Poszkodowani w nawałnicach zwolnieni z podatku od darowizn na dwa lata

Wicepremier Matusz Morawiecki podpisał 23 sierpnia rozporządzenie zwalniające z podatku od spadków i darowizn poszkodowanych w nawałnicy. Zwolnienie obowiązuje przez dwa lata, licząc od 12 sierpnia.

Sprawdzanie stanu technicznego budynków

Służby nadzoru budowlanego łącznie skontrolowały już 6565 budynków, z tego 2688 to budynki mieszkalne. Do organów nadzoru budowlanego wciąż napływają nowe informacje o uszkodzonych i zniszczonych obiektach. Jak wynika z aktualnych szacunków, do kontroli pozostaje jeszcze około 2,6 tys. obiektów.

Do oceny stanu technicznego budynków oraz szacowania szkód kierowane są kolejne zespoły kontrolne. W poszkodowanych województwach od początku akcji kontrolnej działało ogółem 140 zespołów kontrolnych.

Apel ministra infrastruktury i budownictwa o rozsądną ofertę cenową dla odbudowujących swoje domy po nawałnicach

Minister Andrzej Adamczyk wystosował apel do 36 stowarzyszeń skupiających producentów i dystrybutorów materiałów budowalnych. Zaapelował o rozważenie możliwości stworzenia specjalnej oferty cenowej adresowanej do mieszkańców zniszczonych terenów, a obejmującej najbardziej pożądane wyroby, w tym m.in. do budowy murów, krycia dachów, czy też stolarkę okienną i drzwiową. Minister zadeklarował również pomoc rządu przy transporcie materiałów budowlanych, które zostaną nieodpłatnie przekazane najbardziej potrzebującym.

Rozporządzenie upraszczające odbudowę obejmie dodatkowo 76 gmin i więcej pieniędzy na odbudowę domów

Premier podpisała rozporządzenie powiększające liczbę gmin (o kolejne 76), dla których zostały zastosowane szczególne rozwiązania dot. odbudowy i remontów budynków, uproszczone procedury, tak aby ułatwić tym wszystkim, którzy są poszkodowani, żeby te remonty zostały przeprowadzone.

Pierwotnie rozporządzenie weszło w życie 18 sierpnia i początkowo objęło 101 gmin. Obecnie zostało ono poszerzone o 2 gminy z woj. dolnośląskiego, 11 z łódzkiego, 7 z kujawsko-pomorskiego, 26 z mazowieckiego, 21 z pomorskiego i 9 z wielkopolskiego. Dzięki rozporządzeniu tam, gdzie kiedyś potrzebne było zezwolenie na budowę, obecnie wystarczy zgłoszenie. Oprócz rzeczoznawców starty mogą szacować inspektorzy nadzoru budowlanego.

Kwota odszkodowania, w formie zasiłku celowego, na odbudowę budynków mieszkalnych została podwyższona do 200 tys. zł (dotychczas do 100 tys. zł), a dla budynków gospodarczych będzie to kwota do 100 tys. zł. Zakończenie szacowania strat planowane jest na koniec sierpnia.

Pomoc strażaków i policji

Skutki intensywnych burz na bieżąco usuwają strażacy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Ich zadania polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych przez wichurę drzew. Policja stanowi wsparcie w ich działaniach kierując ruchem i organizując objazdy.

W sumie w akcji uczestniczyło 100 tys. strażaków z PSP i OSP interweniowało. Swoje zadania wykonywało też 5 tys. policjantów.

Ponad 500 żołnierzy i wojskowych strażaków pomaga usuwać skutki nawałnic

Ponad pół tysiąca żołnierzy i wojskowych strażaków niesie pomoc w rejonach dotkniętych skutkami nawałnic. W terenie także operuje 277 jednostek specjalistycznego sprzętu. W odwodzie pozostają żołnierze Żandarmerii Wojskowej i specjalistyczne pojazdy.

Żołnierze z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Chojnice m.in. oczyszczają rzeki (Brdę, Zbrzycę, Młosinę oraz kanał Brdy), dostarczają gospodarstwom prąd, udrażniają i poszerzają drogę na trasie z Rytla do Chojnic. Z kolei żołnierze z WZZ Bydgoszcz pracują z kolei przy oczyszczaniu dróg w Wąwelnie w gminie Sośno oraz na trasie Gostycyn-Wielka Klonia. Ponadto usunęli zator na rzece Kamionka w okolicy Wielkiej Kloni oraz pomogli przy porządkowaniu zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu. W Smolnikiach żołnierze z WZZ Szubin dostarczyli mieszkańcom wodę pitną oraz pomagali przy oczyszczaniu wiatrołomów i odgruzowywaniu budynku gospodarczego oraz dostarczali prąd.

Pomoc dla rolników

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje na wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wskutek żywiołu.

Rolnicy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub 2014-2020, a w wyniku nawałnic nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, powinni o tym poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR może wówczas całkowicie lub częściowo zwolnić rolnika z zaciągniętych zobowiązań lub zmienić termin ich wykonania.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia nawałnic mogą ubiegać się o pomoc w opłacaniu składek w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia ich na dogodne raty, czy też umorzenia ich w całości lub w części, składając indywidualny wniosek w Oddziale Regionalnym/Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wsparcie w obszarze pomocy społecznej

Wśród niezbędnych działań znajduje się opieka nad dziećmi, których rodzice są zajęci usuwaniem zniszczeń i zwiększenie zakresu usług opiekuńczych dla starszych lub niesamodzielnych osób – mogą one zostać czasowo umieszczone w ośrodkach wsparcia.

Od początku roku szkolnego będzie także możliwość wydawania dodatkowych posiłków w ramach dożywiania - dyrektorzy szkół mogą zakwalifikować do tego do 20 proc. dzieci bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby niepełnosprawne, starsze, chore lub niesamodzielne – w tym celu w PFRON powstaje specjalny program.


Zobacz także