Dotychczasowe działania rządu w obszarze polityki rodzinnej

Dłuższe urlopy rodzicielskie, więcej przedszkoli i żłobków, dofinansowanie zatrudnienia niani, place zabaw w szkołach – to tylko przykłady rządowych działań, wspierających rodziny. Oto podsumowanie.


Dzieci bawiące się w przedszkolu
Fot. Fotolia

Dłuższe urlopy po urodzeniu dziecka

Urlop macierzyński został wydłużony do 24 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz od 31 do 37 tygodni przy ciąży mnogiej.

Urlopy ojcowskie

W 2012 roku do dwóch tygodni został zwiększony wymiar urlopu ojcowskiego po urodzeniu dziecka. Urlop ojcowski został wprowadzony w 2010 roku.

Ustawa „żłobkowa” – żłobki, kluby dziecięce i opiekun dzienny

W kwietniu 2011 roku łatwiejsze stało się zakładanie żłobków. Nie są one już traktowane jak zakłady opieki zdrowotnej, przez co nie muszą spełniać rygorystycznych wymogów. Ustawa „żłobkowa” umożliwiła również powstanie klubów dziecięcych, w których mają przebywać dzieci od roku do 3 lat. Na mocy tej samej ustawy gminy mogą ogłaszać konkursy na tzw. opiekuna dziennego. Po odbyciu szkolenia może nim zostać np. matka, która sama ma małe dziecko i może zająć się dziećmi z sąsiedztwa w swoim domu albo w lokalu udostępnionym przez gminę.

Dofinansowanie zatrudnienia niani

Od października 2011 roku łatwiej można zatrudnić nianię. Wystarczy, że rodzice podpiszą z opiekunką umowę uaktywniającą i zgłoszą ją do ZUS. Do pensji niań dokłada państwo, opłacając jej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne liczone od minimalnej pensji. ZUS opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne za ponad 9,2 tys. niań.

Więcej przedszkoli i żłobków

Liczba przedszkoli zwiększyła się w latach 2007 – 2012 o 1540, a żłobków o 200.

Pół miliarda na żłobki

W latach 2012 – 2013 na budowę żłobków przeznaczono aż 500 mln zł. Trwają prace nad ustawą (po I czytaniu w Sejmie), dzięki której dofinansowanie budowy żłobków z budżetu państwa możliwe będzie na poziomie 80%. Samorządy będą musiały wyłożyć zaledwie 20%. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się także prywatne żłobki.

Zmiany dotyczące 6-latków w szkołach

Zgodnie z zapowiedzią premiera, od 1 września 2014 r. do szkoły mają pójść 6-latki urodzone pomiędzy styczniem a lipcem, natomiast 6-laki urodzone w drugiej połowie roku pójdą do szkoły od 1 września 2015 r. Propozycja rządu zakłada także tworzenie pierwszych klas w ten sposób, aby w jednej klasie znajdowały się dzieci starsze (7-latki), a w drugiej dzieci młodsze (6-latki). Rząd chce również wprowadzi ustawowy limit w klasach 1-3, który wynosił będzie 25 dzieci.

Dożywianie dzieci w szkołach

Od 2009 roku uproszczono procedury, których spełnienie było warunkiem otrzymania ciepłego, bezpłatnego posiłku w szkole. O przyznaniu posiłku może decydować samodzielnie dyrektor szkoły.

Zmiany w becikowym

Od 2013 roku becikowe uzależnione jest od dochodu - otrzymują je tylko rodziny o miesięcznych dochodach poniżej 1922 zł na osobę. Prawo do becikowego utraciło ok. 10 proc. rodzin o najwyższych dochodach.

Urlop wychowawczy dla samozatrudnionych, studentek i bezrobotnych

Projekt po I czytaniu w Sejmie. Ma wejść w życie 1 września 2013 roku. Osoby samozatrudnione i wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, ale także studentki i kobiety bezrobotne mogą przebywać na urlopie wychowawczym. W czasie urlopu wychowawczego to państwo odprowadza za nie składki do ZUS.

Ulga na dzieci: więcej na trzecie dziecko

Od 2013 roku ograniczona została ulga na pierwsze dziecko - z odliczenia nie mogą skorzystać rodziny z jednym dzieckiem, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Jeżeli ich dochody są mniejsze, to od podatku mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie. Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieniło. W przypadku trzeciego dziecka ulga wzrosła o 50 proc., a na czwarte i kolejne o 100 proc. Zgodnie ze zmianami, kwota ulgi na trzecie dziecko wynosi 139 zł miesięcznie, a na czwarte i kolejne – 185,34 zł.

Podwyższenie świadczenia na dziecko niepełnosprawne

Od kwietnia 2013 roku o 200 zł wzrosło świadczenie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy zajmują się opieką nad dzieckiem. W Polsce 95 tys. osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne.

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Od 2012 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zakłada wsparcie rodzin biologicznych i zastępczych oraz zmniejszenie liczebności dużych domów dziecka. Ustawa wprowadziła tzw. asystentów rodziny, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, pokazują, jak planować domowy budżet, kierują na terapię.

Place zabaw w szkołach

W latach 2009 – 2011  ponad 11 tys. szkół zostało wyposażonych w pomoce  dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła, a w 2000 szkołach utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw.

Orliki

Od 2008 roku powstało ponad 2200 Orlików.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Nowelizacja weszła w życie 1 sierpnia 2010 roku. Nowe przepisy wprowadziły:

  • Bezwzględny zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci.
  • Bezpłatna obdukcja u lekarza pierwszego kontaktu (wcześniej bezpłatną obdukcję wykonywano wyłącznie na wniosek prokuratora).
  • Możliwość nakazania opuszczenia lokalu dla sprawcy przemocy oraz powstrzymywania się od kontaktów z osobami pokrzywdzonymi, np. matką, już na etapie postępowania prokuratorskiego.
  • Możliwość odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego (dopuszczalne jest to w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie).

Zwalczanie pedofilów

Przepisy weszły w życie 8 czerwca 2010 roku. Gwałt na dziecku poniżej 15. roku życia został uznany za zbrodnię zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności (wcześniej od 2 do 12 lat). Sąd może orzec wobec pedofila środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub skierować go na terapię w poradni ambulatoryjnej po odbyciu kary pozbawienia wolności. Powstały zakłady zamknięte dla pedofilów (3 oddziały: Kłodzko, Starogard Gdański, Choroszcz) i poradnie ambulatoryjne (5 poradni: Gorzów Wlkp., Choroszcz, Kraków, Warta, Warszawa).

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

Od stycznia 2009 roku funkcjonuje 16 Wojewódzkich Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodki zapewniają wsparcie i umożliwiają m.in. uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

„Niebieska Linia”

Od stycznia 2011 roku działa telefon interwencyjno-informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja zakłada walkę z wszelkimi formami przemocy wobec kobiet, w tym także przemocy domowej. Konwencja została podpisana w grudniu 2012 r.

Nowelizacja kodeksu karnego

Przyjęta przez rząd we wrześniu 2012 roku. Chodzi o ochronę dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym oraz niebezpiecznymi przestępcami, którzy po wyjściu na wolność prawdopodobnie będą dokonywać kolejnych przestępstw. 

Główne założenia:

  • Nowy katalog środków zabezpieczających do stosowania wobec szczególnie niebezpiecznych sprawców, zwłaszcza tych z zaburzeniami preferencji seksualnych, którzy dokonali gwałtu na nieletnim lub seryjnych zabójców (przewidziano rozszerzenie leczenia farmakologicznego, np. ograniczającego popęd seksualny).
  • Nowe typy przestępstw dotyczących przedstawień pornograficznych (chodzi o doprowadzanie dzieci do udziału w czynnościach seksualnych, które mają być oglądane przez inne osoby).
  • Podwyższenie granicy wieku z 15 do 18 lat ochrony małoletnich przed przestępstwami pornografii dziecięcej.
  • Uzupełnienie katalogu czynów charakteryzujących się dłuższym okresem przedawnienia karalności (gdy pokrzywdzonym jest małoletni przedawnienie karalności przestępstwa na tle seksualnym nie może nastąpić przed upływem 5 lat od ukończenia przez niego 18 lat).
  • Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności wolontariuszy, których działalność wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z małoletnimi.
  • Wymóg niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym popełniane przeciwko małoletnim - jako warunku do podjęcia i wykonywania pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z dziećmi (wprowadzenie tego wymogu będzie dotyczyć m.in.: wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów).

Rozwiązania wspierające rodzinę zapowiedziane przez premiera w tzw. II expose

Propozycje układają się w logiczny ciąg odpowiadający 5 etapom w życiu młodych rodzin.

Program „Mieszkanie dla Młodych”

Program ruszy 1 stycznia 2014 r. Ma umożliwić młodym ludziom zaciągnięcie kredytu na zakup pierwszego własnego mieszkania. Udzielone wsparcie w wysokości 10% wartości odtworzeniowej zakupionego mieszkania na pokrycie wkładu własnego pozwoli większej grupie osób skorzystać z propozycji kredytów hipotecznych, jak również z szerokiej oferty rynku pierwotnego. W przypadku posiadania dziecka w momencie zakupu mieszkania wsparcie będzie wynosiło 15%. Jeżeli w rodzinie beneficjenta w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko, będzie mógł się ubiegać o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%.

Refundacja in vitro

Program refundacyjny rozpocznie działanie od 1 lipca br. W ciągu 3 lat skorzysta z niego 15 tys. par starających się o dziecko. Wczoraj Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór klinik, które obsłużą program.

Roczny płatny urlop rodzicielski

Urlop zacznie obowiązywać od 1 września br. i obejmie wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r. Matki będę mogły zdecydować o wymiarze urlopu. W przypadku rocznego będą otrzymywały przez cały okres urlopu 80 proc. pensji.

Dofinansowanie przez państwo budowy i utrzymania żłobków

Zwiększy się dofinansowanie państwa do budowy i utrzymania żłobków (80 proc. budżet państwa, 20 proc. samorządy).

Niższe opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Od pierwszego września 2013 r. wszystkie godziny powyżej 5. będą kosztowały maksymalnie 1 zł.


Zobacz także