Decyzje inwestycyjne dla projektu Baltic Pipe

W dniu 30 listopada 2018 r. inwestorzy – polski operator systemu przesyłowego gazowego OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator systemu przesyłowego Energinet SOV – powiadomili się wzajemnie o podjętych pozytywnych decyzjach inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe. Tym samym weszła w życie podpisana przez operatorów umowa o budowie gazociągu.


Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Piotr Naimski przemawia. 1 z 6
Fot. R. Dubisz / ME

Umowa ta reguluje wzajemne zobowiązania inwestorów, m.in. w zakresie uzyskania pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu oraz oddania do użytku wszystkich jego elementów do dnia 1 października 2022 r. Inwestorzy określili również główne postanowienia przyszłych umów dotyczących funkcjonowania gazociągu.  

Kolejnym istotnym etapem realizacji projektu Baltic Pipe będzie złożenie przez inwestorów wniosków o wydanie decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę gazociągu. Pierwsze z nich zostaną przekazane do właściwych organów w Polsce, Danii i Szwecji w pierwszym kwartale 2019 r.

Baltic Pipe to projekt inwestycyjny mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfem Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego realizacja pozwoli wypełnić strategię rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i budowy konkurencyjnego rynku tego surowca.

Projekt posiada przyznany przez Komisję Europejską status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania” (PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym realizującym cele polityki energetycznej UE. Projekt otrzymał dotychczas łącznie dofinansowanie unijne w wysokości 51.4 mln EUR w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

 


Zobacz także