Bilans tygodnia: Efekty działań rządu i służb usuwających skutki nawałnic

 Stan na 19.08.2017 godz. 13:00.


Strażacy w trakcie pracy

Usuwanie zniszczeń

Skutki intensywnych burz na bieżąco usuwają strażacy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Ich zadania polegają przede wszystkim na usuwaniu połamanych i powalonych przez wichurę drzew. Policja stanowi wsparcie w ich działaniach kierując ruchem i organizując objazdy.

Od 10 sierpnia prawie 90 tys. strażaków z PSP i OSP interweniowało 24 tys. razy. W usuwaniu skutków uczestniczą też słuchacze szkół pożarniczych, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z Warszawy oraz Szkoły Podoficerskiej PSP z Bydgoszczy.

Blisko 400 żołnierzy i wojskowych strażaków niesie pomoc w rejonach dotkniętych skutkami nawałnic; w terenie także 190 jednostek sprzętu. W województwie pomorskim obecnych jest 292 żołnierzy ze Zgrupowań Chojnice i Szubin (saperów, pilarzy i kierowców) oraz 139 jednostek sprzętu, w tym piły, spycharko-ładowarki, samochody terenowe i ciężarowe oraz specjalistyczny sprzęt inżynieryjny. W województwie kujawsko-pomorskim ponad 57 żołnierzy i 48 jednostek sprzętu wojskowego udziela pomocy tam, gdzie jest niezbędna. Trzy zastępy Wojskowej Straży Pożarnej pomagają mieszkańcom w gminie Dziemiany. W gotowości dodatkowo jest 34 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i 19 pojazdów. Kolejna, dodatkowa pomoc będzie uruchomiona od 21 sierpnia po rozpoznaniu zapytań z 25 gmin. Te siły i środki są adekwatne i zostały uruchomione zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Ponadto Agencja Mienia Wojskowego przekaże potrzebującym sprzęt i odzież.

Pomoc finansowa i przyspieszone wypłaty odszkodowań

Poszkodowani w wyniku nawałnic otrzymają łącznie ponad 42 mln zł bezzwrotnej pomocy finansowej. Taką kwotę z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla 7300 poszkodowanych rodzin uruchomiono na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto, aby usprawnić wypłatę odszkodowań, PZU uruchomiło specjalną ścieżkę przyspieszonych wypłat. Dotychczas zgłoszonych zostało prawie 26 tysięcy szkód. Ubezpieczyciel wysłał cztery mobilne biura PZU Pomoc do miejscowości dotkniętych nawałnicami. W obsługę szkód zaangażowanych jest ponad 1000 pracowników, z czego 100 osób pracuje na miejscu. PZU współpracuje też z 500 rzeczoznawcami zewnętrznymi. Ubezpieczyciel już wypłaca odszkodowania. Oprócz standardowych działań jako ubezpieczyciela, PZU wysłało także na Pomorze ciężarówki z plandekami, piłami elektrycznymi, agregatami prądotwórczymi, wodą, środkami czystości i jedzeniem.

Pomoc dla dzieci i seniorów

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej 5 mln zł trafi na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów z poszkodowanych rodzin. Oprócz zasiłków będą to wyjazdy oraz zajęcia terapeutyczno-edukacyjne i opiekuńcze. Uczestnikom obozu w Suszku oraz ich rodzinom w siedzibie sztabu kryzysowego w Łodzi została udzielona pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i wychowawców poszkodowanych w wyniku nawałnicy zorganizował gdański kurator oświaty.

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprosiło 50 dzieci z miejscowości Rytel na tygodniowy wypoczynek w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Resort organizuje także wypoczynek dla 30 osób starszych z regionów dotkniętych nawałnicami w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Juracie.

Odbudowa budynków

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało rozporządzenie, które upraszcza procedury związane z szacowaniem strat oraz odbudową i remontem budynków. Zwiększona została kwota na odbudowę zniszczonych domów ze 100 tys. złotych do 200 tys. złotych, a kwota na odbudowę budynków gospodarczych została ustalona w wysokości do 100 tys. zł.

Sukcesywne przywracanie zasilania

Obecnie trwa przywracanie dostaw prądu na terenach dotkniętych nawałnicą. Enea Operator przywróciła w czwartek 17 sierpnia zasilanie we wsi Rytel w województwie pomorskim, czyli miejscowości, która najbardziej ucierpiała wskutek intensywnych burz. Współpraca zaangażowanych w pomoc służb energetycznych zdała egzamin. Wszystkie spółki energetyczne skoordynowały działania i usunęły większość szkód błyskawicznie, bo już w ciągu dwóch dni od nawałnicy. W kryzysowym momencie prądu nie miało 463 tys. gospodarstw domowych. Obecnie pozbawionych energii jest ok. 10 tys. gospodarstw domowych.

Udrażnianie dróg i linii kolejowych

Wskutek silnych burz, jakie przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia, wiele dróg było nieprzejezdnych, a sieci trakcyjne zostały uszkodzone. Obecnie już wszystkie drogi krajowe są przejezdne.

Powalone drzewa spowodowały utrudnienia w ruchu pociągów na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Pomorzu i Kujawach. Niezwłocznie wdrożone zostały działania, których celem było utrzymanie komunikacji, zabezpieczenie i naprawa zerwanej sieci trakcyjnej, uprzątnięcie powalonych drzew, sprawdzenie wszystkich urządzeń i przywrócenie ruchu pociągów, a także koordynacja wprowadzania komunikacji zastępczej.

Tam, gdzie było to niezbędne, wprowadzona została komunikacja zastępcza, a w pociągach oraz na dworcach i peronach podróżni otrzymywali informacje o zmianach w komunikacji. Informacje podawano także za pośrednictwem infolinii PKP. Ruch na wszystkich liniach kolejowych został już przywrócony.

Zabezpieczenie terenów leśnych

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 14 sierpnia zwołała sztab kryzysowy ze wszystkimi dyrektorami regionalnymi Lasów Państwowych. Podjęto decyzję o wprowadzeniu tzw. stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. W całej Polsce, w nadleśnictwach, na terenie których wystąpiły znaczne szkody, powołane zostały zespoły kryzysowe, które zajmą się organizacją i koordynacją działań zmierzających do zabezpieczenia terenów przed szkodnictwem leśnym, uprzątnięcia powalonych drzew z dróg leśnych, przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji szkód oraz opracowania działań pozwalających szybko zagospodarować drewno z wiatrołomów i przystąpić do odnawiania zniszczonych drzewostanów.

Sprawdzanie stanu technicznego budynków

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego współpracuje z terenowymi organami nadzoru budowlanego w sprawie ustalania stanu technicznego budynków uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Zespoły kontrolne skontrolowały już 2137 budynków, w tym 1036 mieszkalnych. W wyniku akcji kontrolnej z użytkowania wyłączono 250 budynków zagrażających bezpieczeństwu. W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z 4392 budynków, z czego 3196 to budynki mieszkalne.

Obecnie w kontrole zaangażowanych jest 75 dwuosobowych zespołów, w tym 58 z poszkodowanych województw, 7 z województw wspierających oraz 5 z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB). Dodatkowo ponad 40 zespołów kontrolnych z województw wspierających pozostaje w gotowości do wyjazdu w teren. Zespoły te są rozdysponowywane w miarę potrzeb. Wczoraj do wspomagania służb z poszkodowanych województw zostały oddelegowane 4 kolejne zespoły kontrolne, dwa z województwa łódzkiego oraz dwa z województwa zachodniopomorskiego.

Wsparcie w obszarze pomocy społecznej

Asystenci rodzin na bieżąco udzielają pomocy psychologicznej i prawnej. Do poszkodowanych województw jeszcze w tym miesiącu trafi 500 ton żywności oraz 60 mln zł na roboty publiczne. Do pomocy włączyły się Ochotnicze Hufce Pracy oferując bezpłatnie sprzęt budowlany wraz z operatorami i 500 miejsc noclegowych z posiłkami. Ponadto, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaapelowało do gmin o uruchomienie mobilnych punktów przyjmowania wniosków o 500+.

Dostęp do wody i zapobieżenie epidemii

Na terenie dotkniętym nawałnicami sytuacja sanitarno-epidemiologiczna jest na bieżąco monitorowana przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i wody przeznaczonej do spożycia.

W miejscach, gdzie nie funkcjonują publiczne ujęcia wody, są one uruchamiane agregatami prądotwórczymi lub woda dostarczana jest beczkowozem, a mieszkańcy są informowani o zakazie picia wody z kranów.

Kontrola obozowisk

Kuratorzy oświaty dokonują kontroli obozowisk na terenie całego kraju. W województwie pomorskim skontrolowano już wszystkie obozowiska. Kontrole nie wykazały uchybień i nieprawidłowości w organizacji bezpieczeństwa.

Szacowanie strat w hodowli i chowie zwierząt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco zbiera informacje dotyczące strat w rolnictwie z Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego. Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi lekarzami weterynarii prowadzi ciągły monitoring w zakresie strat w hodowli i chowie zwierząt oraz w zakresie bezpieczeństwa żywności w zakładach mięsnych i mleczarskich.


Zobacz także